ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Παρακατώ μπορείτε να βρείτε τα στοχεία επικοινωνίας όλων των ευρωβουλευτών της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.1. BOWLES, Sharon
Πρόεδρος
2. GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL, José Manuel
Αντιπρόεδρος
3. McCARTHY, Arlene
Αντιπρόεδρος
4. STOLOJAN, Theodor Dumitru
Αντιπρόεδρος
5. SCICLUNA, Edward
Αντιπρόεδρος
6. BALZ, Burkhard
Μέλος
7. BINEV, Slavi
Μέλος
8. BLOOM, Godfrey
Μέλος
9. BULLMANN, Udo
Μέλος
10. CANFIN, Pascal
Μέλος
11. ΧΟΥΝΤΗΣ, Νικόλαος
Μέλος
12. CUTAŞ, George Sabin
Μέλος
13. DATI, Rachida
Μέλος
14. DOMENICI, Leonardo
Μέλος
15. EPPINK, Derk Jan
Μέλος
16. FEIO, Diogo
Μέλος
17. FERBER, Markus
Μέλος
18. FERREIRA, Elisa
Μέλος
19. FORD, Vicky
Μέλος
20. GÁLL-PELCZ, Ildikó
Μέλος
21. GAUZÈS, Jean-Paul
Μέλος
22. GIEGOLD, Sven
Μέλος
23. GOULARD, Sylvie
Μέλος
24. HOANG NGOC, Liem
Μέλος
25. HÖKMARK, Gunnar
Μέλος
26. KARAS, Othmar
Μέλος
27. KLINZ, Wolf
Μέλος
28. KLUTE, Jürgen
Μέλος
29. ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ρόδη
Μέλος
30. LAMBERTS, Philippe
Μέλος
31. LANGEN, Werner
Μέλος
32. LULLING, Astrid
Μέλος
33. MARTIN, Hans-Peter
Μέλος
34. MÉNDEZ DE VIGO, Íñigo
Μέλος
35. NITRAS, Sławomir Witold
Μέλος
36. PADAR, Ivari
Μέλος
37. PAKSAS, Rolandas
Μέλος
38. PALLONE, Alfredo
Μέλος
39. ΠΟΔΗΜΑΤΑ, Άννυ
Μέλος
40. SÁNCHEZ PRESEDO, Antolín
Μέλος
41. SCHMIDT, Olle
Μέλος
42. SIMON, Peter
Μέλος
43. SKINNER, Peter
Μέλος
44. STREJČEK, Ivo
Μέλος
45. SWINBURNE, Kay
Μέλος
46. THYSSEN, Marianne
Μέλος
47. TREMOSA i BALCELLS, Ramon
Μέλος
48. WORTMANN-KOOL, Corien
Μέλος
49. ALFONSI, François
Αναπληρωτής
50. ANDREASEN, Marta
Αναπληρώτρια
 

51. AUCONIE, Sophie
Αναπληρώτρια
52. AUDY, Jean-Pierre
Αναπληρωτής
53. BĂSESCU, Elena
Αναπληρώτρια
54. BERÈS, Pervenche
Αναπληρώτρια
55. BERMAN, Thijs
Αναπληρωτής
56. BOKROS, Lajos
Αναπληρωτής
57. CASA, David
Αναπληρωτής
58. del CASTILLO VERA, Pilar
Αναπληρώτρια
59. DORFMANN, Herbert
Αναπληρωτής
60. EL KHADRAOUI, Saïd
Αναπληρωτής
61. ESSAYAH, Sari
Αναπληρώτρια
62. FOX, Ashley
Αναπληρωτής
63. GOEBBELS, Robert
Αναπληρωτής
64. GUERRERO SALOM, Enrique
Αναπληρωτής
65. HAGLUND, Carl
Αναπληρωτής
66. HÄNDEL, Thomas
Αναπληρωτής
67. HÜBNER, Danuta Maria
Αναπληρώτρια
68. in 't VELD, Sophia
Αναπληρώτρια
69. IVANOVA, Iliana
Αναπληρώτρια
70. JAZŁOWIECKA, Danuta
Αναπληρώτρια
71. JOLY, Eva
Αναπληρώτρια
72. JØRGENSEN, Dan
Αναπληρωτής
73. KAMALL, Syed
Αναπληρωτής
74. KARIŅŠ, Arturs Krišjānis
Αναπληρωτής
75. KOZLÍK, Sergej
Αναπληρωτής
76. LEHNE, Klaus-Heiner
Αναπληρωτής
77. LUDVIGSSON, Olle
Αναπληρωτής
78. MADLENER, Barry
Αναπληρωτής
79. MANN, Thomas
Αναπληρωτής
80. MELO, Nuno
Αναπληρωτής
81. MITCHELL, Gay
Αναπληρωτής
82. MORGANTI, Claudio
Αναπληρωτής
83. OVIIR, Siiri
Αναπληρώτρια
84. PIETIKÄINEN, Sirpa
Αναπληρώτρια
85. PITTELLA, Gianni
Αναπληρωτής
86. PORTAS, Miguel
Αναπληρωτής
87. RAPKAY, Bernhard
Αναπληρωτής
88. SCHULZ, Werner
Αναπληρωτής
89. SCHWAB, Andreas
Αναπληρωτής
90. STERCKX, Dirk
Αναπληρωτής
91. STIHLER, Catherine
Αναπληρώτρια
92. SUSTA, Gianluca
Αναπληρωτής
93. THALER, Zoran
Αναπληρωτής
94. ZALBA BIDEGAIN, Pablo
Αναπληρωτής