Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Η... ΑΠΑΝΤΗΣΗ (;) ΜΑΣΟΥΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις έγγραφες προτάσεις του Συλλόγου Ζημιωθέντων από Ασπίς Πρόνοια.

Σχετ.: τα με αριθμ. πρωτ. 28/26-7-2011 & 22/31-5-2011 έγγραφά σας.

Σε απάντηση των με αρ. πρωτ.  28/26-7-2011 & 22/31-5-2011 εγγράφων σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002 (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011) "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης" έχουν ήδη υιοθετηθεί ορισμένες εκ των προτάσεών σας, παράλληλα με κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις που κρίθηκαν απαραίτητες.


Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 17 "Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3867/2010", του ν. 4002, μέρος Γ' Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών, Κεφάλαιο Ε τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2214/1994, του ν. 3049/2002, του ν. 3862/2010 και του ν. 3867/2010.


1. Παράγραφος 1:


"Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 παρατείνεται ως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και αντίστοιχα, η προθεσμία του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του ίδιου άρθρου παρατείνεται ως την 31η Μαρτίου 2012".

Η εν λόγω τροποποίηση έγινε προκειμένου ο επόπτης να ολοκληρώσει το έργο του και η Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέτει το κατάλληλο χρονικό διάστημα για την εξέρευση αναδόχου εταιρείας για τη μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων της Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, όπως αυτό προσδιορίζεται στον ν. 3867/2010, οφείλεται στον τεράστιο όγκο των ασφαλιστικών συμβάσεων της εταιρίας, των διορθώσεων που υπήρξαν, με βάση αιτήματα των ασφαλισμένων, αλλά και των αναγκαίων ενεργειών για τον προσδιορισμό των πλαισίων παρέμβασης του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, καθώς και την τυχόν αναδοχής των χαρτοφυλακίων ζωής από άλλη ασφαλιστική εταιρία.

2. Παράγραφος 2:

"Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμένων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθούν την διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής".

Με την εν λόγω ρύθμιση εξασφαλίζεται η μη εμπλοκή των αναδόχων ασφαλιστικών εταιριών σε δικαστικές διαμάχες.

3. Παράγραφος 3:

"Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ' της παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 3867/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

"θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά τον χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31.12.2024.

Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου".

Όπως αναφέρετε κι εσείς στο με αριθμ. πρωτ. 28/26-7-2011 έγγραφό σας είναι πολύ σημαντική η οριοθέτηση του θέματος με τη χρήση του έτους 2024, καθώς και η ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων κατά ποσοστό 70%.

4. Παράγραφος 4:

Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οχτώ ετών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, το Δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού του νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους καταναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης παραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρεμούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού Δημοσίου.»


Με την εν λόγω τροποποίηση εξασφαλίζεται η δυνατότητα στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η υποχρέωση που υπήρχε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Δ.Δ. να καταβάλλει το 1/10 του κεφαλαίου της στο "Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής", όπως ορίζεται στις διατάξεις του ν. 3867/2010 και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1,7 και 11, έχει εκπληρωθεί από την 31η Μαΐου 2011.

Σε ότι αφορά δε τις υπόλοιπες προτάσεις σας, αυτές θα εξετασθούν εν ευθέτω χρόνο στο πλαίσιο των εξελίξεων και της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.


Απαντούμε ξανά στον κ. Μασούρα παραθέτοντας τις παρακάτω προτάσεις:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Αθήνα 21/09/2011
Αρ.Πρωτ.
Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο
Γενικό Διευθυντή κ. Κ. Μασούρα
Κοιν. Κα Ν. Τριάντη

Θέμα: ‘’Αναλυτική παράθεση των υποβαλλόμενων προτάσεών μας για την επίλυση του ζητήματος των ανακληθεισών ασφαλιστικών εταιρειών’’

Αξιότιμοι κύριοι,

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια θλιβερή επέτειο της πιο δραματικής στιγμής της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την 21η Σεπτεμβρίου 2009, όταν ανεκλήθη η άδεια της μέχρι τότε δεύτερης σε μέγεθος ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Οι διαβεβαιώσεις ότι ‘’κανείς ασφαλισμένος δεν θα χάσει τα χρήματά του’’ (Δελτίο Τύπου Υπ.Οικονομικών 21/09/2009) του Υπουργού Οικονομικών της προηγούμενης κυβέρνησης κ. Παπαθανασίου, αλλά και το ότι ‘’το κράτος έχει συνέχεια’’ του σημερινού υφυπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη, δυστυχώς διαψεύστηκαν οικτρά, με αποτέλεσμα σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι να βρίσκονται σε δεινή κατάσταση είτε λόγω τεράστιων οικονομικών προβλημάτων - αφού δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια τους τα χρήματα -  είτε λόγω σοβαρότατων προβλημάτων  υγείας – για να μην μιλήσουμε για εκείνους που έχουν αποβιώσει - και γενικευμένης ανασφάλειας που προκαλεί η απώλεια του ασφαλιστήριου συμβολαίου με τις πολυτιμότατες καλύψεις του.

Σημειωτέον ότι ανάκληση ασφαλιστικής εταιρείας ζωής χωρίς προηγούμενη αποκατάσταση των υφισταμένων ασφαλιστικών σχέσεων δεν νοείται και ούτε έχει συμβεί σε κανένα πολιτισμένο κράτος του κόσμου.

Η ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών από την σημερινή του ηγεσία ήταν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα για τους ασφαλισμένους των ανακληθεισών εταιρειών. Αν και οι συγκυρίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας είναι εξαιρετικά κρίσιμες, η απάντησή σας στις έγγραφες προτάσεις μας,  σαν γεγονός και μόνο δείχνει τουλάχιστον έναν ελάχιστο σεβασμό στα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια πολύ σημαντική μερίδα πολιτών της χώρας μας, κάτι που ως τώρα δεν συνέβαινε ούτε κατ’ ελάχιστο.

Παρ’ όλα αυτά όμως οι απαντήσεις σας δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές αφού δεν εστιάζουν  στον πυρήνα της λύσης των προβλημάτων. Επιπλέον δίνεται η αίσθηση ότι ενδεχόμενη επίλυση του προβλήματος θα σημάνει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: Η μη λύση του προβλήματος θα επιβαρύνει σοβαρά τον κρατικό προϋπολογισμό.
Έχοντας λοιπόν πλήρη συναίσθηση των επιπτώσεων των προτάσεών μας, σας τις παραθέτουμε πιο αναλυτικά, έτσι ώστε να γίνουν απόλυτα κατανοητές και  να γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει ξεκάθαρος και οριοθετημένος τρόπος για να βγούμε όλοι κερδισμένοι από το σοβαρότατο αυτό ζήτημα.

 • ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την πλημμελή εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών ζωής είναι αυταπόδεικτη. Οι αγωγές που έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται κατά χιλιάδες εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου είναι βέβαιο ότι θα επιδικαστούν υπέρ των ασφαλισμένων. Το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός θα είναι εις ακέραιον και με όλους τους τόκους υπερημερίας. Ταυτόχρονα μαζί με τις αγωγές που συνεπάγονται τεράστια ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων θα σύρεται στις δικαστικές αίθουσες και η ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων με ότι αυτό συνεπάγεται ως απώλεια εσόδων από τα κρατικά ταμεία. Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν επιπλέον παράπλευρες απώλειες οι οποίες θα επιβαρύνουν πολύ περισσότερο την κατάσταση.

Αντιθέτως εάν  προκριθεί η πρότασή μας το κόστος θα είναι απειροελάχιστο και σε μεγάλο βάθος χρόνου. Ας το δούμε στην πράξη για να γίνει πιο κατανοητό:

Ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής κύριος Παντελίδης προσδιορίζει το σύνολο των υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας σε 500 εκ. ευρώ περίπου.
Το υπάρχον αποθεματικό προσδιορίζεται σε ποσό περίπου 100 εκ. ευρώ.
Άρα υπάρχει απόθεμα ικανό να καλύψει το 20%  των υποχρεώσεων. Βάσει του νόμου 3867/2010 το εγγυητικό κεφάλαιο θα καλύψει το 70% αυτής της διαφοράς (100%-20%=80%). Αφού λοιπόν η διαφορά είναι 80% το εγγυητικό θα καλύψει 70% Χ (80%) = 56%. Συνολικά οι ασφαλισμένοι θα πάρουν 20%+56%=76%.

Σε καθαρούς αριθμούς το 24% που περισσεύει είναι 120 εκ. ευρώ  (500 εκ. ευρώ Χ 24%= 120 εκ. ευρώ) το οποίο επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για την κατάρρευση των ασφαλιστικών εταιρειών και οι οποίοι πλήρωναν ανελλιπώς και προσηκόντως επί σειρά ετών τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η πρότασή μας είναι το Ελληνικό Δημόσιο να αποδεχτεί την αστική του ευθύνη από τώρα και να διακανονίσει αυτό το ποσό με ομόλογα λήξης 2024 ικανοποιώντας το περί δικαίου αίσθημα των ασφαλισμένων. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθεί να πληρώσει πολλαπλάσια ποσά όπως ήδη έχει εξηγηθεί. • ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εξεύρεση αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας όπως έχει αναλυθεί στις προτάσεις μας είναι αδύνατον να υπάρξει εκτός εάν προκύψει στα πλαίσια μιας συμφωνίας ανταποδοτικών ωφελειών μεταξύ πολιτείας και ασφαλιστικών εταιρειών. (Δείτε επιστολή μας 31-05-2011 αρ. πρωτ. 28). Οι κινήσεις έπρεπε να έχουν γίνει ήδη προ πολλού. Είναι όμως απολύτως σημαντικό να ξεκαθαριστεί άμεσα αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να υπάρξει ανάδοχο σχήμα. Γι αυτό θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από το Υπ. Οικονομικών για συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

 • ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την αναδοχή τότε αυτόματα οι ασφαλισμένοι αποζημιώνονται μετά το τέλος της εκκαθάρισης από το εγγυητικό ταμείο (3867/2010  άρθρο  2 παρ. 3 θ) . Δεν υπάρχει όμως κανένας λόγος αναμονής της διαδικασίας εκκαθάρισης η οποία μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια αφού έτσι κι αλλιώς το εγγυητικό ταμείο θα πληρώσει το 70% ακόμα και στο ακραίο σενάριο που το αποθεματικό από την εκκαθάριση βρεθεί μηδενικό.  Ως εκ τούτου προτείνεται η εκχώρηση του προϊόντος της εκκαθάρισης στο εγγυητικό ταμείο και η άμεση έναρξης πληρωμής των δικαιούχων.

 • ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΝ 02/01/2012

Η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν αφού έτσι κι αλλιώς είναι θεσμοθετημένη η λειτουργία του εγγυητικού ταμείου, ενώ βάσει της πρόσφατης ρύθμισης (Άρθρο 2 παρ.3 περίπτωση θ’ 3867/2010) λύθηκε και το θέμα της εξεύρεσης πόρων. Θα προηγηθούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι βάσει ενός εύλογου χρονοδιαγράμματος με σειρά λήξεως των απαιτήσεών τους.
Η οριστικοποίηση των ημερομηνιών πληρωμής για τον κάθε δικαιούχο είναι πολύ σημαντική γιατί θα μπορεί με την έγγραφη διαβεβαίωση μελλοντικής πληρωμής από το εγγυητικό ταμείο να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα.

 • ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οι πιο επείγουσες περιπτώσεις αφορούν τους ασφαλισμένους στον κλάδο υγείας οι οποίοι παραμένουν ασφυκτικά εγκλωβισμένοι μην μπορώντας να ασφαλιστούν πουθενά αλλού, είτε επειδή έχουν προβλήματα υγείας είτε επειδή έχουν προχωρημένη ασφαλιστική ηλικία. Οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν αφόρητα δράματα. Προτείνουμε τον επιμερισμό τους σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έτσι κι αλλιώς βγήκαν κερδισμένες, αφού μοιράστηκαν όλους τους υγιείς ασφαλισμένους των ανακληθεισών εταιρειών άκοπα και επιλεκτικά προσποριζόμενες σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ευελπιστώντας σε σύντομη επίλυση του θέματος το οποίο πλέον έχει φτάσει σε απολύτως οριακά επίπεδα για τους ζημιωθέντες, θα βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.


7 σχόλια:

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  ΣΕΠ
  21
  Πόλεμος Βενιζέλου-Σαχινίδη: Η χώρα βουλιάζει κι αυτοί…
  ΕνημέρωσηΣχολιάστε το άρθρο

  Ο Ε. Βενιζέλος δεν μιλάει με τον αναπληρωτή Υπουργό του Φίλιππο Σαχινίδη! Θέλει να τον αντικαταστήσει με τον Kώστα Καρτάλη. Ποιός ξέρει ποιοι είναι οι λόγοι που τον κάνουν να θέλει να βάλει σε αυτή τη θέση-κλειδί το “δικό του” άνθρωπο! Καταλαβαίνετε, σεβαστοί αναγνώστες, με τι είδους ανθρωπόμορφα τέρατα έχουμε να κάνουμε…Η Ελλάδα βουλιάζει κατά 80%, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν “πνιγεί” οικονομικά και αυτοί ασχολούνται με το πολιτικό μέλλον τους. Έχουν “τυφλωθεί” τελείως και νομίζουν ότι θα επανεκλεγούν! Τα στελέχη δε εξομολογούνται μεταξύ τους ότι αγοράζουν άλλα νομίσματα και ξεφορτώνονται τα ευρώ τους…  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΛΠΙΖΑΜΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009, ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΛΥΣΗ ,ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ....
  ΜΕΤΑ ...ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ, ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ,
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΑΛΛΟΥ...
  ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,(ισως), ΣΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗ(ισως), ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ(ισως), ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ...ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΕΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ....ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ,ΕΣΤΩ,
  ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥΣ!!!!!!
  vakis.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΙΣΩΣ ΛΕΩ ΙΣΩΣ
  ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΑΝ : ΜΕΡΚΕΛ,ΣΑΡΚΟΖΙ,ΛΑΓΚΑΡΝΤ
  ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΧΑΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!
  ΑΦΟΥ ΛΕΦΤΑ...ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!!!
  ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΆΥΤΟΥΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.
  ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΛΗΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
  ΓΙΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
  ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ,ΟΠΩΣ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα ήθελα να γνωρίζω τί διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσω για την αποζημίωσή μου από ένα επενδυτικό πρόγραμμα που είχα κάνει στη ΑSPIS της τάξεως των 14.000 ευρώ. Από ότι κατάλαβα θα υπησέλθει το εγγυητικό ταμείο μετά την αλλαγή του νέου έτους.Αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει.Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΔΙΝΑΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΔΙΚΙΑ...ΕΣΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΣΕ ΧΛΕΥΑΖΕΙ!!ΠΑΡΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΛΜΗ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ποτε τελικα θα βγαλει η Τραπεζα της Ελλαδας τον πινακα για της αποζημιωσης στο διαδικτυο???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ, ΜΕ ΜΙΑ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ?

  ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ 250 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ,
  ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΝΑΠΝΟΗ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ
  ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΚΙ ΑΛΑΤΙ.

  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ..
  (ΒΛ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ..)

  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  ΟΠΟΤΕ, ΕΜΑΣ ΚΑΙΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΑΤΑΥΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ...ΣΩΤΗΡΕΣ.
  ΑΡΚΕΤΗ ΛΑΣΠΗ ΦΑΓΑΜΕ.
  ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ...ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ...ΠΩΣ ΤΗ ΛΕΝΕ..
  ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ..ΠΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ,(ΒΑΛΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΩΡΑ,ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ???)
  ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΝΕΑ ΛΥΣΗ, ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΙΣΑ ΙΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΝΩΣΤΟ ΝΟΜΟ,ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ,ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΤΙΣ ..ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΟΥΣ
  ..

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΚΟΥΝΗΘΕΙΤΕ ΚΑΠΟΤΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΛΛΟ..
  ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.
  ΕΝΑΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΩΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ, ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ..ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ, ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΙΓΟΥΡΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ 10% ΚΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.