Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επιστολή του αναλογιστή Θ. Αναγνωστόπουλου προς τον Σύλλογο Ζημιωθέντων. Ως Σύλλογος είμαστε ανοικτοί σε επώνυμες προτάσεις ειδικών, που μπορούν να διευκολύνουν την λύση του προβλήματος μας. Για αυτό την δημοσιεύουμε ώστε να προκαλέσουμε συζήτηση πάνω σε αυτά και να υπάρξει ο σχετικός επώνυμος και τεκμηριωμένος λόγος η αντίλογος. Εμείς, από την δική μας μεριά, θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες και με αυτό στην "φαρέτρα" μας για την ενίσχυση της πάγιας θέσης μας που είναι η ικανοποίηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ –ΕΞΑΓΟΡΑΣ στα ασφαλιστήρια συμβόλαια «ASPIS PLUS» και «Δ.Κ»
Ο  Κλάδος  ασφαλίσεις Ζωής ΙΙΙ (τρία) περιλαμβάνει ΜΟΝΟ  τις ασφαλίσεις:
·         Επιβίωσης
·         Θανάτου
οι οποίες συνδέονται με επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 13γ
Σύμφωνα με το άρθρο 13-γ του ΠΔ252/96 αρ 16 ο νομοθέτης επιτρέπει την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής όπου οι προβλεπόμενες  στη σύμβαση παροχές (ασφαλιζόμενα κεφάλαια)  καθορίζονται από την αξία μονάδων (μεριδίων) οι οποίες συνδέονται με μια συγκεκριμένη αξία, όπως αυτή των εγκεκριμένων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων η από μονάδες περισσοτέρων διακεκριμένων Κεφαλαίων τα οποίο οργανώνονται και διοικούνται από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση (εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο)
Ρυθμίσεις του άρθρου 13-γ του ΠΔ252/96
Η ρύθμιση  (α) δίνει:
Την δυνατότητα στην ασφαλιστική εταιρία να εκδίδει ασφαλιστήρια συμβόλαια όπου το ασφάλιστρο καταβάλλεται είτε:
1.       εφ άπαξ 
2.       με περιοδικές καταβολές όπου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται το μέρος του ασφαλίστρου το οποίο διατίθεται για να πιστωθούν μονάδες στο λογαριασμό του αντισυμβαλλομένου
 ο αριθμός των μονάδων πρέπει να αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Η ρύθμιση  (β) υποχρεώνει:
Την ασφαλιστική εταιρία στην περίπτωση της σύνδεσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με «εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο» να εκδώσει «ειδικό κανονισμό» στον οποίο περιλαμβάνονται οι κανόνες λειτουργίας του κεφαλαίου και ο τρόπος τιμολόγησης των μονάδων.
Τα αναφερόμενα στον ειδικό κανονισμό πρέπει να είναι αυτά που το άρθρο αυτό περιγράφει
Η ρύθμιση (γ) υποχρεώνει:
Την ασφαλιστική εταιρία να αναφέρει όλες τις επιβαρύνσεις που θα γίνονται στην καθαρή αξία της μονάδας κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και το πρόστιμο σε περίπτωση εξαγοράς.
Η ρύθμιση (ιθ) αναφέρει:
Α)  Εάν η σύμβαση έχει επιπλέον του επενδυτικού και σκέλος εγγυημένης κάλυψης τότε από το συνολικό ασφάλιστρο αφαιρείται το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην εγγυημένη κάλυψη. Το υπόλοιπο του συνολικού ασφαλίστρου θεωρείται ότι έχει συνδεθεί με μονάδες επένδυσης.
Στα μέσα του έτους 1999, τόσο εγώ όσο και άλλοι συνάδελφοι αναλογιστές ζητήσαμε διευκρινήσεις ως προς το τι σημαίνει εγγυημένη κάλυψη και πως θα γίνεται ο υπολογισμός αυτής.
Στο ασφαλιστικό περιοδικό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» του μηνός Οκτωβρίου του 2002 τεύχος 308 και στην σελίδα 54 με τίτλο «UNIT LINKED περιοδικών καταβολών εγγυημένης απόδοσης» αναφέρεται πως το πρώτο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών εγγυημένης απόδοσης κυκλοφόρησε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά από την Εθνική Ασφαλιστική το 1997. Αυτό που η Εθνική Ασφαλιστική εγγυότανε ήταν εγγυημένη απόδοση ίση με το τεχνικό επιτόκιο πάνω στο μέρος (και όχι στο σύνολο ) των ετησίων ασφαλίστρων που επενδυόταν.
Σύμφωνα με την ποιο κάτω εγκύκλιο εγγυημένη κάλυψη νοείται η εγγυημένες ασφαλίσεις.
Στην απόφαση Κ3-3974/11-10-1999( ΦΕΚ 8334/18-10-1999, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) του υφυπουργού ανάπτυξης κ .Ι .Χαραλάμπους και στο άρθρο 6 «Μαθηματικά αποθέματα, Τεχνικές βάσεις Υπολογισμού των Μαθηματικών αποθεμάτων και των ασφάλιστρων κινδύνου και άλλες αναλογιστικές αρχές»  και στην παράγ. 3 η οποία αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες των κλάδων ΙΙΙ και V αναφέρεται:
Β.  Εάν μαζί με τις ασφαλίσεις των ανωτέρω κλάδων παρέχονται συμπληρωματικά και εγγυημένες ασφαλίσεις, τότε τα ασφάλιστρα και τα τεχνικά αποθέματα των εγγυημένων ασφαλίσεων καταχωρούνται στην εκμετάλλευση του κλάδου Ι (ένα)
Σημείωση:
Όταν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια UNIT LINKED  στον πίνακα παροχών αναφέρουν πως καλύπτουν τους ποιο κάτω ασφαλιστικούς κινδύνους:
·         θάνατο από οποιαδήποτε αιτία
·         Θάνατο από ατύχημα
·         Μόνιμη ολική η μερική ανικανότητα
·         Εγγυημένο ποσό επένδυσης
και πως σε περίπτωση που επέλθει ο Ασφαλιστικός κίνδυνος από ένα Αβέβαιο μελλοντικό συμβάν θα καταβληθεί ένα συγκεκριμένο ποσό (εγγυημένη Παροχή,)  τότε οι παροχές αυτές αποκαλούνται εγγυημένες ασφαλίσεις
Στην περίπτωση αυτή τα ασφάλιστρα των ποιο πάνω παροχών υπολογίζονται με Μαθηματικές-αναλογιστικές μεθόδους και γι αυτό αποκαλούνται μαθηματικά-αναλογιστικά αποθέματα
Τα οποιαδήποτε μαθηματικά-αναλογιστικά αποθέματα των ποιο πάνω εγγυημένων ασφαλίσεων μαζί και με το ποσό των ασφαλίστρων μεταφέρονται στον κλάδο ασφαλίσεις ζωής Ι.
Τα αποθέματα αυτά υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς ως προς την ασφαλιστική τοποθέτηση όπως και τα υπόλοιπα αποθέματα του κλάδου ασφαλίσεις ζωής Ι.
Τα ποσά των εξαγορών υπολογίζονται όπως αυτά των συμβολαίων του κλάδου ασφαλίσεις ζωής Ι
Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια «ASPIS PLUS» και «Δ.Κ», στην λήξη της ασφαλιστικής περιόδου δίνεται σαν εγγυημένη ασφάλιση (όπως σε μια μεικτή ασφάλιση ) το ελάχιστο εγγυημένο ποσό επένδυσης  και σε περίπτωση θανάτου σαν εγγυημένη ασφάλιση  το σύνολο του/των καταβληθέντος/ντων ασφαλίστρου/τρων .
Σύμφωνα με την απόφαση Κ3-3974/11-10-1999 (ΦΕΚ 8334/18-10-1999) το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στο εγγυημένο ποσό επένδυσης  και θανάτου αφαιρείται από το συνολικό ασφάλιστρο. Το υπόλοιπο του συνολικού ασφαλίστρου θεωρείται ότι έχει συνδεθεί με μονάδες επένδυσης.
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο «ΑΣΠΙΣ PLUS» το εγγυημένο ποσό επένδυσης (πχ για 10- τες συμβόλαιο) είναι το  139% του συνολικού καταβληθέντος ποσού εφ άπαξ ασφαλίστρου  πλέον του BONUS διατηρησιμότητας 
Στο «ασφαλιστήριο συμβόλαιο «ΑΣΠΙΣ PLUS»   με αριθμό 417517 και με ημερομηνία ασφάλισης 11/6/1999 (ήταν πριν  «ασφαλιστήριο» συμβόλαιο «ASPIS BOND»)  στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, οι παροχές , τα ασφάλιστρα και τα μερίδια, το συνολικό ασφάλιστρο είναι 1.500.000 δρχ. και το χαρτόσημο 2,4% είναι 35.156 δρχ. .Το υπόλοιπο 1.464.844 δρχ. είναι το εφάπαξ ασφάλιστρο και το επενδυόμενο ποσό.
Στο 7-ετος το ποσό της ελάχιστης αξίας εξαγοράς είναι 1.926.524 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 1.464.844 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.(το οποίο ήταν πέραν του κανονικού από τον νόμο οριζόμενο 3,35% )
Στο 10-ετος το ποσό της ελάχιστης εξαγοράς είναι 2.167.077 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 1.464.844 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
Εάν προσθέσουμε και το εγγυημένο ποσό του  BONUS διατηρησιμότητας  ίσον με 292.970 δρχ. τότε το συνολικό ποσό εξαγοράς είναι 2.460.047 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 1.464.844 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 5,3%.
Στο «ασφαλιστήριο» συμβόλαιο  «ΑΣΠΙΣ PLUS»   με αριθμό 473958 και με ημερομηνία ασφάλισης 28/6/2001 και διάρκειας ασφάλισης 10-ετων, στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, οι παροχές, τα ασφάλιστρα και τα μερίδια, το συνολικό ασφάλιστρο είναι 20.480.000 δρχ. και το χαρτόσημο 2,4% είναι 480.000 δρχ. .Το υπόλοιπο 20.000.000δρχ. είναι το εφάπαξ ασφάλιστρο
Στο 7-ετος το ποσό της ελάχιστης αξίας εξαγοράς είναι 26.318.640 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 20.000.000δρχ ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
Στο 10-ετος το ελάχιστο κεφάλαιο λήξης  είναι ποσό  29.604.880 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 20.000.000 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
Εάν προσθέσουμε και το εγγυημένο ποσό του  BONUS διατηρησιμότητας  ίσον με 1,5%*18.443,234(αριθμός μεριδίων που πιστώθηκαν κατά την έναρξη της ασφάλειας)*1.056,80 (καθαρή τιμή μεριδίου  στην έναρξη της ασφάλειας)=292.362,14 δρχ. τότε το συνολικό ποσό εξαγοράς είναι 29.897.242 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 20.000.000 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4,2%.
Στο «ασφαλιστήριο» συμβόλαιο  «ΔΚ»  (πχ για 10 -τες συμβόλαιο με σταθερό ασφάλιστρο), το ελάχιστο εγγυημένο ποσό επένδυσης δεν θα είναι μικρότερο από το 120,40% των συνολικών καταβολών του)
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Δ-525033  στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, οι παροχές , τα ασφάλιστρα και τα μερίδια ,το ετήσιο επενδυόμενο ποσό είναι 1.000€,  η διάρκεια της ασφάλισης είναι 16-ετη και η ελάχιστη εγγυημένη αξία είναι 21.417€.

Γιατί τα  «ASPIS PLUS» και «Δ.Κ» είναι στο σύνολο τους ασφαλιστήρια συμβόλαια του ΚΛΑΔΟΥ Ι και όχι του ΚΛΑΔΟΥ ΙΙΙ
Α)  Το άθροισμα των :
1.       εφάπαξ ασφάλιστρο που υπολογίζεται με βάση το στοιχείο της επιβίωσης ( πιθανότητα ο ασφαλισμένος να ζει) και με εγγυημένο επιτόκιο 3,33% που αντιστοιχεί  στο ελάχιστο εγγυημένο ποσό επένδυσης του «ASPIS PLUS»
2.       και το εφάπαξ ασφάλιστρο που υπολογίζεται με βάση το στοιχείο του θανάτου ( πιθανότητα ο ασφαλισμένος να πεθάνει κατά την διάρκεια της ασφάλισης) και με εγγυημένο επιτόκιο 3,33%
είναι πάντοτε ( και αυτό λόγο του μεγάλου σε ποσό ελάχιστο εγγυημένο ποσό επένδυσης ) μεγαλύτερο από το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό επένδυσης  που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Β)  Σε κάθε ασφαλιστικό έτος το άθροισμα των :
1.       Ετησίου ( περιοδικού ) ασφαλίστρου  που υπολογίζεται με βάση το στοιχείο της επιβίωσης ( πιθανότητα ο ασφαλισμένος να ζει) και με εγγυημένο επιτόκιο 3,33%  και που αντιστοιχεί  στο ελάχιστο εγγυημένο ποσό επένδυσης του «Δ.Κ» 
2.       και του ετησίου ( περιοδικού ) ασφαλίστρου  που υπολογίζεται με βάση το στοιχείο του θανάτου ( πιθανότητα ο ασφαλισμένος να πεθάνει κατά την διάρκεια της ασφάλισης) και με εγγυημένο επιτόκιο 3,33%
είναι πάντοτε (και αυτό λόγο του μεγάλου σε ποσό ελάχιστο εγγυημένο ποσό επένδυσης) μεγαλύτερο από το ετήσιο ( περιοδικό ) ασφάλιστρο  που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
συνεπάγεται πως δεν υπάρχει υπόλοιπο ποσό για να συνδεθεί με μονάδες επένδυσης.
Επειδή το σύνολο των ετησίων ασφαλίστρων υποχρεωτικά καταχωρείται στον Κλάδο ασφαλίσεων ζωής Ι, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια «ASPIS PLUS» και  «Δ.Κ» δεν είναι συμβόλαια του Κλάδου ασφαλίσεων ζωής ΙΙΙ αλλά συνιστούν συμβόλαια του Κλάδου ασφαλίσεων ζωής Ι.
Επειδή το σύνολο των αποθεμάτων καταχωρείται  στον Κλάδο ασφαλίσεων ζωής Ι, τα αποθέματα των εν λόγω συμβολαίων υπολογίζονται με βάση τις μαθηματικές-αναλογιστικές μεθόδους (προοδευτικό απόθεμα), το δε ποσό της αξίας της εξαγοράς υπολογίζεται όπως στην περίπτωση των    συμβολαίων του Κλάδου Ι και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ3-Β που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1998.
Συνεπώς, η ασφαλιστική εταιρία έπρεπε να μεταφέρει τα ποσά των μεριδίων που είχαν αγοραστεί με βάση τα ασφάλιστρα, που είχαν καταβληθεί από τον ασφαλισμένο, στα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου ασφαλίσεων ζωής Ι.
Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν ισχύει ο συμβατικός όρος. του  ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο «ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ». Ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας εξαγοράς  πρέπει να είναι αυτός που ισχύει για τα συμβόλαια του Κλάδου ασφαλίσεων ζωής Ι. Επομένως, το ως ανωτέρω άρθρο είναι παράνομο.
Εάν το ελάχιστο ποσό της εγγυημένης επένδυσης Κ ήταν έστω το 50% αυτού που αναφέρεται ποιο πάνω, τότε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτά θα είχαν δυο αποθέματα. Το ένα στον κλάδο Ι και για ασφαλιζόμενο ποσό  το ποσό Κ  και το άλλο στον κλάδο ΙΙΙ που είναι η αξία των μονάδων από το  υπόλοιπο ποσό (μετά την αφαίρεση) του ασφαλίστρου που έχει  συνδεθεί με μονάδες επένδυσης
Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μόνο ένα απόθεμα  και αυτό στον κλάδο Ι
Στο νομοθετικό διάταγμα 400/1970 περί ιδιωτικής  επιχειρήσεως  ασφάλισης και στο άρθρο 55    αναφέρεται πως  ο υπεύθυνος Αναλογιστής μιας Ασφαλιστικής Επιχείρησης Ζωής έχει ευθύνη έναντι οποιασδήποτε εποπτικής αρχής για πράξεις αναλογιστικής φύσεως, υπογράφει τον ισολογισμό καθώς και τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις αυτής και έχει ευθύνη μόνο για τα ποσά που έχει υπολογίσει.
Η αναλογιστική υπηρεσία ποτέ δεν υπολόγιζε τα αποθέματα των συμβολαίων «ASPIS BOND» και «ΑΣΠΙΣ PLUS» και «ΔΚ» διότι ήταν αντίθετη προς την απόφαση της εταιρίας να υπολογίζονται με την αξία των μεριδίων
Με την θέση της αναλογιστικής υπηρεσίας είχε συμφωνήσει και η Αναλογιστική υπηρεσία της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής  (Δ.Α.Ε.Α) το 2002
Το γιατί δεν τηρήθηκαν τα πράγματα σύμφωνα με τον νόμο, αυτό  αναφέρεται στο βιβλίο μου που θα κυκλοφορήσει την ερχομένη εβδομάδα και με τίτλο ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
Με βάση τα ποιο πάνω ο υπολογισμός της αξίας εξαγοράς δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο και ο επόπτης χαρτοφυλακίου έπρεπε να υπολογίσει την αξία εξαγοράς σύμφωνα με το μαθηματικό -αναλογιστικό απόθεμα και με βάση το εγγυημένο κεφάλαιο όπως ακριβώς ζητούσε η  «Δ.Α.Ε.Α» με την επιστολή της που έστειλε στην εταιρία στις 4 Αυγούστου του 2004

Με εκτίμηση
Θ. Αναγνωστόπουλος
Αναλογιστής10 σχόλια:

 1. Οι ειδικοί και οι επαίοντες, είναι αυτοί που θα δώσουν τη λυση.
  Πώς όμως μπορεί ο κ. Αναγνωστόπουλος ή κάποιος "ισότιμος" σε γνώσεις και εξειδίκευση, να προχωρήσει και παρακάτω, προτείνοντας υλοποιήσιμες λύσεις στο Υπουργείο και στις ασφαλιστικές?
  Τέτοιοι άνθρωποιο θα ήταν χρήσιμοι.
  Μήν καθυστερούμε άλλο.
  Στέλνοντας επιστολές ακόμα, καθυστερούμε και τους νταντεύουμε.
  Δεν πείθεται κανείς ότι χάνονται οικογένειες και ζωές όταν είμαστε ακόμα στη φάση να τους κανακεύουμε.
  Επίθεση χρειάζεται ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
  Εξασφαλίστε άμεσα τέτοιες συνεργασίες και ορίστε ένα ποσοστό σε κάθε αποζημιούμενο ποσό για την τεχνική συμβουλή και τις παραστάσεις.
  Τα πράγματα είναι ζοφερά.
  Χάνουμε έδαφος κάθε λεπτο που περνάει.

  Προτείνετε στον κ. Αναγνωστόπουλο να βοηθήσει και στο επόμενο στάδιο. Υπάρχουν σίγουρα λύσεις.
  Μπορύμε όλοι μας να συμβάλουμε ακόμα και σε μιά νέα ασφαλιστική, με επιδοτήσεις, με δανεισμό από κονδύλια,με υποχρέωση όλων μας να συγκεντρώσουμε και άλλα συμβόλαια και καταθέσεις.
  ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ!
  ΄Οχι άλλα λογια. ΑΡΚΕΤΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://fimotro.blogspot.com/2012/01/blog-post_3458.html


  ΒΑΛΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. βακης καραιακοφογλου7 Ιανουαρίου 2012 - 12:16 π.μ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,..ΤΥΠΟΥ "ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ", ΘΥΜΑΣΤΑΙ, ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ,ΟΜΗΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΕΝΑ C 130, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ!!!!
  ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ..ΒΑΣΑΝΟΥ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΟΥΝΙΤ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ.ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΚΕΡΔΙΘΗΚΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σπυρακος, Κρατσα, Παπουλιας, γ.γ υπουργειου Οικονιμικων,Σαχινιδης, Βενιζελος, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, Βοριδης, Λαφαζανης, Μπακογιαννη, Κουβελης..Ε.Ε Δ.Ν.Τ
  !!!!!!
  και πολλοι πολλοι αλλοι.

  δυο τινά συμβαίνουν:
  ΄Η σας/μας εχουν γραμμενους
  ή κατι είναι μουφα μεγαλη!

  θΕΩΡΟΥΜΕ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ, να μην εχει ανταποκριθει ΚΑΠΟΙΟΣ απο το υπουργειο Οικονομικών ή και Αναπτυξης..( το τελευταιο ειναι για πρωτοσελιδο!!!)

  ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ?
  Δεν ειναι δυνατον και καταντησε τελειως γελοιο και φαιδρο, μετα απο 2.5 χρονια, να μην υπαρχει καποιος ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ.

  ΄Η είμαστε τραγικοί και ηλιθιοι και γελουν ή ιδιαιτερως ικανοί στο να αποτρέπουμε τη λυση.

  Το 'ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ" ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, με ελαχιστα πια χρηματα μπορουν να δημοσιευσουν ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ..
  και πολλά άλλα

  Γιατί δεν θέλετε να ακουστεί?
  Τι φοβάστε?
  Τον Παπούλια τον κράζουν και τον γιουχαρουν κι εμεις, σαν καλα παιδια, παιζουμε τις κουμπαρες.

  Φλομώσαμε στην αλληλογραφία.
  Αληθεια, πείτε μας, περιμενετε ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ, να λυθεί δι άλληλογραφίας ή ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ?

  ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΜΑΤΑ........!!!!!!!

  Και για τα ΓΙΟΥΝΙΤ!!
  Πείτε οτι αλλαζει το πραγμα και αναγνωριζονται ολα τα ποσα!
  ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ?
  ΓΙΑΤΙ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ? ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συμφωνώ απόλυτα μόνο με το 1ο σχόλιο..ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ! Ας τους εκμεταλλευτούμε, για να παρουσιάσουμε βιώσιμες και ΑΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ λύσεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στοιχεία φωτια για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την εξαγορά θυγατρικής του, στα χέρια του “Πρώτου Θέματος”…

  Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Ιανουαρίου 8, 2012

  Γράφει η Τρολυμπία

  Μεγάλη βουή στην πολιτική και οικονομική σκηνή από στοιχεία που φέρεται να έχουν συνεργάτες της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα” και αφορούν τα τεκταινόμενα της διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ειδικά με την εξαγορά της θυγατρικής του που διοργάνωνε και χρηματοδοτούσε τα περιβόητα συνέδρια του Ανδρέα Παπανδρέου, αδελφού του πρωθυπουργού.

  Οι ίδιες πηγές μιλούν και για δάνεια που δόθηκαν, με ευθύνη της διοίκησης σε εταιρείες σχετιζόμενες με τους τέως συνεταίρους συνεργατών του ιδρύματος. Προκαλεί εντύπωση η συμπεριφορά ενός εξ αυτών που φέρεται αποφασισμένος να φύγει για το Λονδίνο που φαίνεται ότι γίνεται πολύ της μόδας.

  Ειδικά μετά τις αποκαλύψεις του Ψυχάρη για κάτι διαμερίσματα υψηλών ορόφων.

  Ο Θέμος Αναστασιάδης, βαθύς γνώστης της Λονδρέζικης κτηματαγοράς, παρακολουθεί στενά το θέμα και είναι σίγουρο ότι θα ξεσκεπάσει την όποια ατασθαλία.

  Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στο εικονιζόμενο ένθετο της εφημερίδας που βλέπετε.


  ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.
  ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ,
  ΔΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΜΠΑΝΚ ,ΤΟΥ Τ.Τ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

  ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.
  ΑΥΤΑ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΝΤΑΚΩΣΑΝ.
  ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑΣ.
  ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ.
  ΤΩΡΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΑΞΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΛΙΓΟ.
  ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΒΟΥΊΞΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΜΕΝΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΗΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ COMMERCIAL VALUE, Π.Χ. "ΑΠΟΦΑΣΗ ΖΩΗΣ", ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑ ΕΒΓΑΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΑΜΟΙΒΑΙΑ/ΜΕΡΙΔΙΑ" ΚΛΠ, ΜΕ ΕΞΑΓΟΡΑ=40% ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΜΑΣ? ΑΝ ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΠΕΣ? ΤΩΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ωραία όλα αυτά αλλά δεν καταλαβαίνω με τις αποζημιώσεις που ήδη εδώ και 2 χρόνια πληρώσαμε σε νοσοκομεία τι θα γίνει? Θα αποζημιωθούν?
  Η απαίτηση έχει αναρτηθεί και έχει "εγκριθεί" αλλά δεν βλέπω κάτι γι' αυτό τον τύπο αποζημιώσης.
  Γνωρίζετε κάτι σχετικό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.