Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Η προκήρυξη της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναδοχή των εταιρειών "Ασπίς Πρόνοια" και Commercial Value


Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί τις ασφαλιστικές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την αναδοχή των χαρτοφυλακίων Ζωής Ασπίς και Commercial Value:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ή και COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».


Αντικείμενο
Η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής η «Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3867/2010 και την υπ’ αριθ. 37/5/20-04-2012 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, που μπορεί να ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα εργασίες ασφαλίσεων κλάδων ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, προκειμένου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να δηλώσει ότι μετέχει στη διαδικασία αναδοχής του συνόλου, ή μέρους, του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων κλάδων ζωής της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας υπό εκκαθάριση «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (αριθ. απόφασης Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 156/2ο/16-09-2009 & 21-09-2009 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – E.Π.Ε. 11292/21-09-2009) ή/και της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας υπό εκκαθάριση «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αριθ. απόφασης Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 176/2ο/25-02-2010 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε. – E.Π.Ε. 1468/26-02-2010), τα οποία χαρτοφυλάκια δεν έχουν τεθεί ακόμα σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 και του Ν. 3867/2010.
Η Τράπεζα καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.δ. 400/1970 και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, και οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω αναφερόμενη διαδικασία αναδοχής, να υποβάλουν μη δεσμευτική, ως προς την τελική συμμετοχή τους στη διαδικασία, εκδήλωση ενδιαφέροντος (εφεξής η «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος») έως την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 και ώρα 12:00 Ελλάδος στην Τράπεζα της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα (τηλ. 210-3205220, Fax. 210-3205437, -5438).
Διαδικασία και Όροι
Η Διαδικασία περιλαμβάνει τρείς διακριτές φάσεις:
Φάση Α’ – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Οι υποψήφιες ασφαλιστικές εταιρείες (εφεξής οι «Υποψήφιοι»), που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας το επισυναπτόμενο έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρμοδίως υπογεγραμμένο ώστε να εκπροσωπείται νομίμως η υποψήφια εταιρεία.
Οι Υποψήφιοι που δεν εκδήλωσαν εμπροθέσμως και προσηκόντως ενδιαφέρον στην Φάση Α’ της Διαδικασίας δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας.
Φάση Β’ – Γνωστοποίηση στοιχείων χαρτοφυλακίου – Υποβολή Δεσμευτικής Πρότασης Αναδοχής: Στους Υποψηφίους θα παρασχεθεί η δυνατότητα μελέτης τόσο της αξιολόγησης εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, του ανοίγματος του άρθρου 2 παρ. 3 εδάφιο πρώτο του Ν. 3867/2010 όσο και εν γένει όλων των σχετικών με το χαρτοφυλάκιο ζωής στοιχείων, ώστε να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν δεσμευτική πρόταση αναδοχής του χαρτοφυλακίου ζωής κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3867/2010 (εφεξής η «Πρόταση αναδοχής»). Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που θέτει υπόψη του Υποψηφίου η Τράπεζα, αξιολογούνται από αυτόν με τη συνδρομή υπαλλήλων ή/και συμβούλων του, και με δική του αποκλειστική ευθύνη.
Οι προτάσεις αναδοχής θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη της Φάσης Α’.
Η πρόταση αναδοχής θα πρέπει να διαμορφωθεί επί τη βάσει των προϋποθέσεων α) έως και θ) του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3867/2010, που μπορούν να τροποποιούνται με την υποβαλλόμενη πρόταση μόνο προς το συμφέρον των ασφαλισμένων, ήτοι:
α) Ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει τη μείωση των υφιστάμενων απαιτήσεων των ασφαλισμένων ή των ποσών καλύψεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στο εισηγητικό σχέδιο αναμόρφωσης παροχών του επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής.
Η μείωση κάθε κατηγορίας απαιτήσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του συμβολαίου και το σχετικό αποθεματικό.
β) Οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων, είτε υφιστάμενες, είτε μελλοντικές, περιορίζονται κατά το ποσοστό του εισηγητικού σχεδίου αναμόρφωσης παροχών, εκτός αν υποβληθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ευνοϊκότερη για τους ασφαλισμένους πρόταση.
γ) Κάθε υφιστάμενη αίτηση εξαγοράς ή μελλοντική εξαγορά ασφαλιστηρίου της επιχείρησης ή λήξη ασφαλιστηρίου, με εξαίρεση τις απαιτήσεις για καταβολή ασφαλίσματος υγείας, αναστέλλεται για δύο χρόνια από την ημέρα ανάληψης του χαρτοφυλακίου από τον ανάδοχο.
δ) Εγγυημένα τεχνικά επιτόκια, πέραν των οριζομένων στο νόμο ορίων, δεν αναγνωρίζονται.
ε) Νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλειας ζωής, στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι κρίνονται από τον ανάδοχο ασφαλίσιμοι με βάση την ηλικία τους και την κατάσταση της υγείας τους, αντικαθίστανται με ανάλογα προϊόντα που ήδη διαθέτει ο ανάδοχος στο κοινό.
Όλα τα λοιπά προσαρτήματα του συμβολαίου παύουν εκτός αν υπάρξει αντίθετη πρόταση του αναδόχου.
στ) Νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλειας ζωής, στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι, κατά το χρόνο μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου, δεν κρίνονται ασφαλίσιμοι με βάση την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με τα κριτήρια καθορισμού μη ασφαλίσιμων κινδύνων της αναδόχου εταιρείας, συνεχίζονται από τον ανάδοχο, ο οποίος δύναται να εξαλείψει τυχόν όρους που αντιβαίνουν στα συναλλακτικά ήθη της ασφαλιστικής αγοράς και να αυξήσει το ασφάλιστρο κατά ποσοστό μέχρι 20%, αναπροσαρμοζόμενο εφεξής με το κοινό ποσοστό αναπροσαρμογής ασφαλίστρων των νοσοκομειακών προγραμμάτων του.
ζ) Για το προσωπικό που απασχολεί ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162 Α). Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής, που τίθεται εκτός εκκαθάρισης κατά τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, δεν αποτελεί περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης που βρίσκεται σε οποιαδήποτε κατάσταση αφερεγγυότητας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 178/2002. Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά για τη διασφάλιση της πλήρους ένταξης στην ασφαλιστική επιχείρηση του προσωπικού που απορροφάται.
η) Το χαρτοφυλάκιο ζωής μεταβιβάζεται κατά τα λοιπά στον ανάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Οι απαιτήσεις των φερόμενων ως ασφαλισμένων, των οποίων δεν έγιναν δεκτά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, ακολουθούν τη διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και τυχόν δικαστικές διεκδικήσεις ασκούνται κατά του εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή παρακρατείται υπέρ της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι την οριστική διευθέτηση της διαφοράς και δεν μεταβιβάζεται στον ανάδοχο το ανάλογο μέρος, όπως θα καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση ζωής.
θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση β’, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31.12.2024.
Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερομένου.
Δείτε την πλήρη ανακοίνωση της Τράπεζας

6 σχόλια:

 1. ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!
  ΟΥΤΕ ΩΣ ΑΝΤΑΛΑΛΓΜΑ Η ΤΡ.ΤΗΣ ΕΛΑΛΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;
  ΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ..ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟ.
  Κεφαλαιακή «ανάσα» δίνει η ΤτΕ στις ασφαλιστικές εταιρίες, λόγω PSI

  April 27, 2012 | Posted by News Team in ΕπικαιροτηταNo comments
  Λύση στο πρόβλημα των ασφαλιστικών εταιριών σχετικά με την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ως προ τα εποπτικά κεφάλαια, μετά την συμμετοχή στο PSI+ έδωσε η Τράπεζα αποτιμώντας τα κρατικά ομόλογα πολύ υψηλότερα από την τρέχουσα αξία τους.
  Σύμφωνα με απόφαση της εποπτικής αρχής των ασφαλιστικών εταιριών της Τράπεζας της Ελλάδος οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούν να αποτιμούν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που αποκτήθηκαν ως τις 31/12/2009 και συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής στο 90% του αθροίσματος της ονομαστικής αξίας των νέων ομολόγων και της ονομαστικής αξίας των κουπονιών που πρόκειται να πληρώσει το ελληνικό Δημόσιο.
  Τα ομόλογα που αποκτήθηκαν μετά την 31/12/2009 ισχύει η ίδια ρύθμιση εφόσον αποκτήθηκαν σε τιμή μεγαλύτερη του 64,5% της ονομαστικής τους αξίας. Διαφορετικά αποτιμώνται σε τιμές κτήσης.
  Επίσης και σε όσα ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν συμμετείχαν στο PSI και δημοκρατούνται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ασφαλιστικής επιχείρησης.
  Τα μονοετή και διετή ομόλογα EFSF που έλαβαν ως αντάλλαγμα οι ασφαλιστικές που συμμετείχαν στο PSI αποτιμώνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες αποτίμησης δίχως παρέκκλιση. Το ίδιο ισχύει και για τα νέα ελληνικά κρατικά ομόλογα που αποκτήθηκαν από την αγορά μετά την ημερομηνία ανταλλαγής.
  Προκειμένου να κάνουν χρήση της παραπάνω ρύθμισης οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν θα μπορούν να κάνουν διανομή μερίσματος τόσο στη φετινή χρήση και μέχρι την κάλυψη της ζημιάς που προέκυψε από το PSI.
  Ολες οι παραπάνω ρυθμίσεις για τα κρατικά ομόλογα, αφορούν μόνο τα εποπτικά κεφάλαια και όχι για τον υπολογισμό του Προϊόντος Υπεραπόδοσης της επένδυσης μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλίσεων ζωής με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.crete2day.gr/2012/04/28/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΦΑΛΑΙΟ ΤΥΠΩΣΤΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΑΣΠΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ.ΑΡΑΓΕ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΕ;ΤΙ ΘΕΛΗΣΗ; ΤΙ ΠΗΓΜΗ; ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν θέλουμε καμιά αναδοχή δεν μπορουμε και δεν θέλουμε ν αποταμιεύουμε σε αυτούς τα χρήματα μας. Χίλιες φορές σε μια τράπεζα..
  Να λειτουργήσει το εγγυητικό για να παρουμε έστωτο 70% των χρημάτων που μας έκλεψαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα, αν και η αποταμίευση στην τράπεζα ή οπουδήποτε αλλού είναι μακρινό όνειρο...

   Διαγραφή
 5. http://www.e-go.gr/news/article.asp?catid=17826&subid=2&pubid=129027711

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.