Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ UNIT LINKED


Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή που μας έστειλε ο αναλογιστής κ. Αναγνωστόπουλος, η οποία αφορά την αποτίμηση των προϊόντων Unit Linked. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ενισχύουν ακόμη περισσότερο την θέση του Συλλόγου ενάντια στην καταχρηστική εκτίμηση του επόπτη. Ήδη έχει κοινοποιηθεί στους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους: 
1. Στην Τράπεζα της Ελλάδος (κ. Βογιατζή και κ. Παυλόπουλο)
2. Στον επόπτη κ. Παντελίδη και στον εκκαθαριστή κ. Βλαχογιάννη
3. Στον διευθυντή της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής κ. Παπανίκα.
"Διάβασα την ανακοίνωση σας και η τοποθέτηση μου είναι η εξής

Στο  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  400/1970     “Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως”
Γενικές Διατάξεις και στο ποιο κάτω άρθρο αναφέρεται


                                                                Άρθρον 13γ


"Α.   Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (Κλάδος ΙΙΙ της παρ.2 του άρθρου 13 του παρόντος).

ιθ) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, εάν η σύμβαση έχει μόνο επενδυτικό σκέλος, θεωρείται ότι ολόκληρο το ασφάλιστρο έχει συνδεθεί με μονάδες επένδυσης. Η ασφαλιστική επιχείρηση επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία εξαργύρωσης των μονάδων αυτών. Ως αξία εξαργύρωσης λαμβάνεται εκείνη που δημοσιεύεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση της υπαναχώρησης στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Εάν η σύμβαση έχει επιπλέον του επενδυτικού και σκέλος εγγυημένης κάλυψης, τότε από το συνολικό ασφάλιστρο αφαιρείται το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην εγγυημένη κάλυψη από το οποίο δύναται να παρακρατηθεί ένα μηνιαίο εμπορικό ασφάλιστρο. Το υπόλοιπο του συνολικού ασφαλίστρου θεωρείται ότι έχει συνδεθεί με μονάδες επένδυσης. Η ασφαλιστική επιχείρηση επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία εξαργύρωσης των μονάδων αυτών.  Ως αξία εξαργύρωσης λαμβάνεται εκείνη που δημοσιεύεται μια μέρα μετά την ανακοίνωση της υπαναχώρησης στην ασφαλιστική επιχείρηση.

                                                                  Άρθρον 7

Σύμφωνα με το Π.Δ 252/96 Αρ 10 και στην παράγραφο 2Β (δiii) του άρθρου αυτού αναφέρονται:
δ (iii)   Μαθηματικό απόθεμα για τις ασφαλίσεις κλάδου ΙΙΙ της παρ. 2 «ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος :
Πρόβλεψη που σχηματίζεται για να καλύψει υποχρεώσεις που συνδέονται με επενδύσεις (unit-linked contracts). Η αξία των υποχρεώσεων ή η απόδοση αυτών προσδιορίζεται μέσω αναφοράς στις επενδύσεις των οποίων τον κίνδυνο φέρει ο αντισυμβαλλόμενος ή μέσω αναφοράς σε δείκτες χρεογράφου ή σε άλλη αξία. Στο ανωτέρω μαθηματικό απόθεμα περιλαμβάνεται και το απόθεμα του κλάδου V της Παρ. 2 «ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος.
 Όταν οι ασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνουν εγγυημένο επιτόκιο η άλλες εγγυημένες παροχές τότε σχηματίζεται επιπλέον το απόθεμα των ως άνω στοιχείων α και δi της παρούσας παραγράφου Β

Σημείωση 1
Το ότι η «άλλες εγγυημένες παροχές»  νοούνται «εγγυημένες ασφαλίσεις», αναφέρεται ξεκάθαρα στην απόφαση Κ3-3974/11-10-1999( ΦΕΚ 8334/18-10-1999, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) του υφυπουργού ανάπτυξης κ .Ι .Χαραλάμπους και στο άρθρο 6 «Μαθηματικά αποθέματα, Τεχνικές βάσεις Υπολογισμού των Μαθηματικών αποθεμάτων και των ασφάλιστρων κινδύνου και άλλες αναλογιστικές αρχές»  και στην παράγ. (iii) η οποία αφορά τις ασφαλιστικές εργασίες των κλάδων ΙΙΙ και V αναφέρεται:
Β.  Εάν μαζί με τις ασφαλίσεις των ανωτέρω κλάδων παρέχονται συμπληρωματικά και εγγυημένες ασφαλίσεις, τότε τα ασφάλιστρα και τα τεχνικά αποθέματα των εγγυημένων ασφαλίσεων καταχωρούνται στην εκμετάλλευση του κλάδου Ι (ένα)


Σημείωση 2
Στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων L245/7  ΟΔΗΓΙΑ 2002/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5 Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τις ασφαλίσεις ζωής και στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 « συμβάσεις που συνδέονται με την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που περιλαμβάνονται σε ένα εσωτερικό κεφάλαιο το οποίο κατέχει η ασφαλιστική εταιρία» αναφέρεται:
«Όταν οι βάσει των παρα1 και 2 παροχές ενέχουν εγγύηση αποτελέσματος όσον αφορά την επένδυση η οποιαδήποτε άλλη εγγυημένη παροχή, τα αντίστοιχα πρόσθετα τεχνικά αποθέματα εμπίπτουν στα άρθρα 22,23 και 24.»
Αυτό σημαίνει πως η  παροχή που αναφέρεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ASPIS PLUS και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΚ» σαν ελαχίστη εγγυημένη αξία η ελάχιστο κεφάλαιο λήξης και η οποία ενέχει εγγύηση αποτελέσματος όσον αφορά την επένδυση ήταν νόμιμη. αλλά υπήρχε υποχρέωση της  ασφαλιστικής εταιρίας να υπολογίζει τα αποθέματα (για τον σχηματισμό της ελαχίστης εγγυημένης αξίας του η ελάχιστου κεφαλαίου στην λήξη )  σύμφωνα με τα άρθρα 22,23 και 24 τα οποία είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα άρθρα που διέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου ασφαλίσεις ζωής Ι
Όλες  οι κοινοτικές οδηγίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτικές σε όλα τα μέρη και ισχύουν  άμεσα σε κάθε κράτος μέρος  

Σύμφωνα με τα ποιο πάνω η  ασφαλιστική εταιρία έπρεπε
Α)  από το ποσό των  εφάπαξ ασφαλίστρων των συμβολαίων ASPIS PLUS να αφαιρέσει τα επενδυόμενα αντίστοιχα ποσά των εφάπαξ ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στα ποσά της ελάχιστης αξίας εξαγοράς και στο ελάχιστο κεφάλαιο λήξης (οι οποίες είναι οι  εγγυημένες παροχές, η εγγυημένες ασφαλίσεις, η το εγγυημένο  αποτέλεσμα όσον αφορά την επένδυση)
Β)  από τα ετήσια ασφάλιστρα του συμβολαίου «Δ.Κ» να αφαιρέσει τα αντίστοιχα ποσά των ετησίων επενδυόμενων ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στα ποσά της ελάχιστης αξίας εξαγοράς και στο ελάχιστο κεφάλαιο λήξης (οι οποίες είναι οι  εγγυημένες παροχές, η εγγυημένες ασφαλίσεις, η το εγγυημένο  αποτέλεσμα όσον αφορά την επένδυση)
Τα εις τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αναφερόμενα ποσά της ελάχιστης αξίας εξαγοράς και του ελάχιστου κεφαλαίου λήξης σχηματίζονται με βάση το 100% των καταβληθέντων ασφάλιστρων (Α1) ανατοκιζόμενα με επιτόκιο 4% .
Επειδή η ελάχιστη αξία εξαγοράς και το ελάχιστο κεφάλαιο λήξης είναι εγγυημένες ασφαλίσεις και καταβάλλονται εάν και εφόσον ο ασφαλισμένος ευρίσκεται εν ζωή τότε εάν οι παροχές αυτές προεξοφληθούν με το ανώτατο τεχνικό επιτόκιο 3,35% και με την πιθανότητα της επιβίωσης, τα υπολογιζόμενα επενδυόμενα ασφάλιστρα (Β1) είναι λίγο μεγαλύτερα από καταβληθέντα ασφάλιστρα (Α1)
Αυτό σημαίνει πως το ποσό (Β1) θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ποσό (Α1) και να μεταφερθεί σαν ασφάλιστρο στον Κλάδο Ι.
Επειδή το (Β1) είναι μεγαλύτερο του (Α1) τότε δεν υπάρχει ποσό ασφαλίστρου που να παραμείνει στον Κλάδο ΙΙΙ. όπως στο άρθρο 13γ παρ ιθ αναφέρεται:
«Εάν η σύμβαση έχει επιπλέον του επενδυτικού και σκέλος εγγυημένης κάλυψης, τότε από το συνολικό ασφάλιστρο αφαιρείται το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην εγγυημένη κάλυψη. Το υπόλοιπο του συνολικού ασφαλίστρου θεωρείται ότι έχει συνδεθεί με μονάδες επένδυσης».
Στην περίπτωση αυτή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει ένα  απόθεμα και αυτό  στον Κλάδο Ι με ασφάλιστρο (Β1) και κανένα στον Κλάδο ΙΙΙ
Εάν η ελάχιστη αξία εξαγοράς και το ελάχιστο κεφάλαιο λήξης ήσαν πχ το 50% του ποσού που αναφέρεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια τότε το (Β1) θα ήταν πολύ μικρότερο του (Α1) και το υπόλοιπο (Α1) -(Β1)=(Γ1) του συνολικού ασφαλίστρου θα έπρεπε να  έχει συνδεθεί με μονάδες επένδυσης».
Στην περίπτωση αυτή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα είχε δυο αποθέματα. Ένα στον Κλάδο Ι με ασφάλιστρο (Β1) και ένα στον Κλάδο ΙΙΙ με ασφάλιστρο (Γ1) 

(α)   Στο ασφαλιστήριο «ΑΣΠΙΣ PLUS»   με αριθμό 417517 και ημερομηνία ασφάλισης 11/6/1999 (ήταν πριν  «ασφαλιστήριο» συμβόλαιο «ASPIS BOND»)  στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, οι παροχές , τα ασφάλιστρα και τα μερίδια, το συνολικό ασφάλιστρο είναι 1.500.000 δρχ. και το χαρτόσημο 2,4% είναι 35.156 δρχ. .Το υπόλοιπο 1.464.844 δρχ. είναι το εφάπαξ ασφάλιστρο και το επενδυόμενο ποσό.
Στο 7-ετος το ποσό της ελάχιστης αξίας εξαγοράς είναι 1.926.524 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 1.464.844 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
 Στο 10-ετος το ποσό της ελάχιστης εξαγοράς είναι 2.167.077 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 1.464.844 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
 (β)  Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο  «ΑΣΠΙΣ PLUS»   με αριθμό 473958 και ημερομηνίας ασφάλισης 28/6/2001 και διάρκειας ασφάλισης 10-ετων, στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, οι παροχές, τα ασφάλιστρα και τα μερίδια, το συνολικό ασφάλιστρο είναι 20.480.000 δρχ. και το χαρτόσημο 2,4% είναι 480.000 δρχ. .Το υπόλοιπο 20.000.000δρχ. είναι το εφάπαξ ασφάλιστρο
Στο 7-ετος το ποσό της ελάχιστης αξίας εξαγοράς είναι 26.318.640 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 20.000.000δρχ ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
Στο 10-ετος το ελάχιστο κεφάλαιο λήξης  είναι ποσό  29.604.880 δρχ. και το οποίο είναι το ποσό 20.000.000 δρχ. ανατοκιζόμενο κάθε χρόνο με ετήσιο επιτόκιο 4%.
Σύμφωνα με τα ποιο πάνω  τα ασφάλιστρα 1.464.844 δρχ. και 20.000.000δρχ έπρεπε να μεταφερθούν στον κλάδο Ι και εκεί να κτίζεται το προοδευτικό απόθεμα.
Στην περίπτωση αυτή και τα δυο ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι εξ ολοκλήρου ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου Ι
(γ) Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Δ-525033  στην πρώτη σελίδα όπου αναφέρονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου, οι παροχές , τα ασφάλιστρα και τα μερίδια ,το ετήσιο επενδυόμενο ποσό είναι 1.000€,  η διάρκεια της ασφάλισης είναι 16-ετη και η ελάχιστη εγγυημένη αξία είναι 21.417€.
Σύμφωνα με τα ποιο πάνω  τα ετήσια ασφάλιστρα 1.000€  έπρεπε να μεταφερθούν στον κλάδο Ι και εκεί να κτίζεται το προοδευτικό απόθεμα.
Στις 4 Αυγούστου του 2004 η εποπτική αρχή του υπουργείου εμπορείου (Δ.Α.Ε.&Α )  έστειλε στην εταιρία  επιστολή με αριθ. Πρωτοκόλλου Κ3-7930 με θέμα
 «Σχετικά με υποχρέωση σχηματισμού αποθέματος στον  κλάδο ΙΙΙ»
όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει:
«Όσο αφορά τα προϊόντα «ΑΣΠΙΣ PLUS» και «ΔΚ» για τα όποια δεν έχετε σχηματίσει κανένα απόθεμα, σας γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να σχηματίσετε το εγγυημένο, σύμφωνα με τα τεχνικά σημειώματα, προοδευτικά ,μέχρι τη λήξη της 7 ετίας η την καθορισμένη λήξη αντίστοιχα»
 Κατόπιν των ανωτέρω ,παρακαλούμε να επαναπροσδιορίσετε το απόθεμα, που αφορά τα προϊόντα UNIT LINKED της εταιρίας για την χρήση 2003 υποβάλλοντας
·         πίνακες των εν ισχύ συμβολαίων
·         πλήρη ανάλυση της σχετικής υποχρέωσης σχηματισμού αποθέματος, κατά κατηγορία προϊόντος
·         κάλυψη με επενδύσεις των εν λόγο υποχρεώσεων»
 Είναι απορίας άξιον πως ο δικηγόρος –αναλογιστής η ο λογιστής –αναλογιστής παρερμήνευσαν το άρθρο 7  και υπολόγισαν τα αποθέματα εντελώς παράνομα και σε αντίθεση με την απόφαση της εποπτικής αρχής, δημιουργώντας τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε χιλιάδες ασφαλισμένους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων «ΑΣΠΙΣ PLUS» και «ΔΚ»

Τον Φεβρουάριο του 2009 με βάσει τον ΝΟΜΟ 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α'/16.2.2009) και Άρθρο53
κατάργησαν στο άρθρο 7 και στην παράγραφο δ ( iii ) το εδάφιο
 Όταν οι ασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνουν εγγυημένο επιτόκιο η άλλες εγγυημένες παροχές τότε σχηματίζεται επιπλέον το απόθεμα των ως άνω στοιχείων α και δi της παρούσας παραγράφου Β


Άρθρο 53
5. Στην παράγραφο 2Β του άρθρου 7 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α'), όπως ισχύει, αμφότερα τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων (δ’) και (στ’) καταργούνται.

Από τον Φεβρουάριο του 2009 και για τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου III ισχύει το ποιο κάτω άρθρο


                                                                   Άρθρον 7

Β.  Τεχνικά αποθέματα ασφαλίσεων ζωής :
δ (iii)   Μαθηματικό απόθεμα για τις ασφαλίσεις κλάδου ΙΙΙ της παρ. 2 «ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος :
«Πρόβλεψη που σχηματίζεται για να καλύψει υποχρεώσεις που συνδέονται με επενδύσεις (unit-linked contracts). Η αξία των υποχρεώσεων ή η απόδοση αυτών προσδιορίζεται μέσω αναφοράς στις επενδύσεις των οποίων τον κίνδυνο φέρει ο αντισυμβαλλόμενος ή μέσω αναφοράς σε δείκτες χρεογράφου ή σε άλλη αξία. Στο ανωτέρω μαθηματικό απόθεμα περιλαμβάνεται και το απόθεμα του κλάδου V της Παρ. 2 «ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος.»
Αυτό σημαίνει πως στα συμβόλαια του κλάδου III από τον Φεβρουάριο του 2009 και στο εξής δεν θα δίνονται  από τις ασφαλιστικές εταιρίες εγγυημένες παροχές επένδυσης

Εάν και έγινε αλλαγή στο άρθρο 7 ισχύει το ποιο κατ άρθρο
Άρθρον 70
(άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ)

1.-   Στη κατηγορία του παθητικού Δ "Ασφαλιστικές (μαθηματικές) προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο" περιλαμβάνονται οι τεχνικές προβλέψεις (Μαθηματικά αποθέματα), οι προοριζόμενες για την κάλυψη των αναλήψεων υποχρεώσεων που συνδέονται με επενδύσεις, στα πλαίσια των συμβάσεων ασφαλίσεων ζωής, των οποίων η αξία ή η απόδοση καθορίζεται σε συνάρτηση με επενδύσεις, για τις οποίες τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει ο ασφαλιζόμενος, ή σε συνάρτηση με δείκτη. Οι ενδεχόμενες τεχνικές προβλέψεις, οι προοριζόμενες ενδεχομένως, για τη κάλυψη των κινδύνων θνησιμότητας, των διοικητικών εξόδων ή άλλων κινδύνων (όπως είναι οι εγγυημένες παροχές κατά τη λήξη ή οι εγγυημένες  αξίες εξαγοράς), καταχωρούνται στον λογαριασμό Γ-I-1 "Μαθηματικές  προβλέψεις".

Η αναφορά και μόνο του άρθρου αυτού υποχρεώνει τον δικηγόρο –αναλογιστή η το λογιστή –αναλογιστή να υπολογίσουν τις μαθηματικές προβλέψεις για τις εγγυημένος παροχές  κατά την λήξη η τις εγγυημένες αξίες εξαγοράς.
Με τον λανθασμένο (και δεν θέλω να πιστεύω πως έγινε εσκεμμένα ) τρόπο υπολογισμού των αποθεματικών οδήγησαν χιλιάδες ασφαλισμένους σε απόγνωση και δυστυχία. Η παράληψη αυτή ίσως έχει πραγματικές ποινικές ευθύνες στον δικηγόρο –αναλογιστή η το λογιστή –αναλογιστή
Ο δικηγόρος –αναλογιστής η ο λογιστής –αναλογιστής έχουν υπολογίσει λάθος τα αποθέματα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ASPIS PLUSκαι Δ.Κ και αυτά τα συμβόλαια δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεχτεί  ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ σε καμία ανάδοχη ασφαλιστική εταιρία.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτά είναι σαν ένα καλάθι φρούτων όπου τα μισά είναι παραγινωμένα και τα άλλα μισά είναι σάπια. Αυτά τα φρούτα δεν πρόκειται να τα πάρει ΚΑΝΕΝΑΣ
Τα παλιά ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ωριμάσει ( παραγινωμένα )και δεν δημιουργούν κέρδος για τον ανάδοχο. Τα δε ASPIS PLUSκαι Δ.Κ είναι λάθος υπολογισμένα ( σάπια)
Μια ερώτηση στον δικηγόρο –αναλογιστή η λογιστή-αναλογιστή
Τα Ασφαλιστήρια συμβόλαια ASPIS PLUS
 Δ-4171ΧΧ ημερομηνία έναρξης 6/1999 και λήξης 6/2009 και με κεφάλαιο ελαχίστη εγγυημένης λήξης 18.300,46€ έχει υπολογιστεί με βάσει την αξία των μεριδίων 846,23€
Δ-4194ΧΧ ημερομηνία έναρξης 7/1999 και λήξης 7/2009 και με κεφάλαιο ελαχίστη εγγυημένης λήξης 49.958,21€ έχει υπολογιστεί με βάσει την αξία των μεριδίων 2072,30€
Πιστεύουν πως θα βρεθεί ανάδοχος να τα αγοράσει με 846,23€ και 2072,30€ αντίστοιχα και αμεσως μετά να πληρώσει στον ασφαλισμένο 18.300,46€ και 49.958,21€ αντίστοιχα;;;."

Με εκτίμηση
Θ. Αναγνωστόπουλος
Αναλογιστής

10 σχόλια:

 1. ποιος θα μας πληρωσει και ποτε?
  καλες οι θεωριες!
  απο το πτωχευμενο κρατος ή απο το ανυπαρκτο εγγυητικο?
  βαρεθηκαμε τα παραμυθια!
  προσλαβετε καποιον ειδικο για διαπραγματευσεις!
  ναχαμε να λεγαμε γενικως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΛΕΓΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΣΕΤ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΤΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΤΥΧΑΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΟΥΝΙΤ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΑΣΕΤ?
  ΔΕΝ ΠΗΡΑΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ.
  ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΤΕ.
  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.
  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΣΣΕΤ ΚΑΙ ΓΙΟΥΝΙΤ. ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΕΤΟΙΟΣ ΦΘΟΝΟΣ?
  ΤΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΡΤΟΥΝΤΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. http://www.asfalisinet.gr/2012/02/06/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%B9%CF%83/


  ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΚΟΜΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. να πω και εγώ ένα, για τον Τοτό !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – Ανοίγεται ο δρόμος εμπλοκής τους στην Ασφάλιση.

  Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Φεβρουαρίου 7, 2012

  Οι ανατροπές στην Κοινωνική Ασφάλιση λειτουργούν ως λίπασμα στις προσδοκίες των ασφαλιστικών εταιρειών για ενίσχυση της κερδοφορίας τους, μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση υπερθεματίζει για το …«συμπληρωματικό ρόλο» της ιδιωτικής ασφάλισης με παραπλανητικές διατυπώσεις περί «οριοθέτησης ρόλων», «εποπτείας» κλπ., μόνο και μόνο για να κρύψει το γεγονός ότι η πολιτική της, τσακίζοντας τα ασφαλιστικά δικαιώματα, ανοίγει το δρόμο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ετοιμάζεται να τον θεσμοθετήσει. Τα παραπάνω προκύπτουν και από τη χτεσινή ημερίδα που διοργάνωσε η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) με θέμα «Ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος στην Ελλάδα».

  Η ΕΑΕΕ παρουσίασε ως αναγκαιότητα τη διείσδυση των ασφαλιστικών εταιρειών στο συνταξιοδοτικό, ισχυριζόμενη ότι «οι αυξανόμενες απαιτήσεις στο ασφαλιστικό απαιτούν μεγαλύτερη αποταμίευση» και ότι κάτι τέτοιο μπορούν να το κάνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ετσι ζητούν την παρέμβαση της κυβέρνησης για θεσμοθέτηση της διείσδυσής τους, διεκδικώντας για τους υποψήφιους πελάτες τους φοροαπαλλαγές, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ότι τα κέρδη από τα ασφάλιστρα για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα οι ασφαλιστικές θα τα διοχετεύσουν σε κρατικά ομόλογα και στο χρηματιστήριο!

  Για τα επαγγελματικά ταμεία (δεύτερος πυλώνας), ο Αλ. Σαρρηγεωργίου αξίωσε για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται επαγγελματικά ταμεία και να ιδρύουν ανοιχτά ταμεία επαγγελματικών συντάξεων.

  Για τα ατομικά ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (τρίτος πυλώνας) χαρακτήρισε τις φοροαπαλλαγές «το πιο σημαντικό κίνητρο» για να προσεγγίσουν πελατεία. Οι ασφαλιστικές επιδιώκουν να θέσουν σε ομηρία τους ασφαλισμένους που ανακαλύπτουν ότι η συναλλαγή τους με την εταιρεία δεν τους συμφέρει, βάζοντας για πρώτη φορά ως γενικό όρο να μην μπορεί κάποιος να εξαγοράσει το συμβόλαιο, δηλαδή να διακόψει το συμβόλαιο και να πάρει τα λεφτά του πίσω.

  Για να γίνει πιο πειστική στην επιχειρηματολογία της η ΕΑΕΕ διενήργησε τηλεφωνική έρευνα από την οποία προκύπτει ότι το 87% των ερωτηθέντων περιμένει ότι η σύνταξή του θα είναι από «αρκετά» έως «πολύ χαμηλότερη» από αυτή που παίρνει σήμερα ένας συνταξιούχος.

  Η κυβέρνηση

  Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Κουτρουμάνης εμφανίστηκε υπέρ της οριοθέτησης δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας ότι προωθεί την εμπλοκή των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των εργαζομένων πάνω στην κατεδάφιση της δημόσιας ασφάλισης. «Βεβαίως και μπορεί να έχει συμπληρωματικό ρόλο η ιδιωτική ασφάλιση …με πρόσθετες παροχές», είπε χαρακτηριστικά. Ασφαλώς, όλα αυτά δεν έχουν την παραμικρή πρακτική αξία. Είναι κούφια λόγια. Γιατί οι δύο πρόσφατοι αντιασφαλιστικοί νόμοι της κυβέρνησης 3863 και 3865 ανοίγουν πεδίον δόξης λαμπρόν στην ιδιωτική ασφάλιση σε βάρος της δημόσιας και αντικειμενικά πριμοδοτούν την ιδιωτική. Εκεί οδηγεί και η κατακρεούργηση των συντάξεων και η κατακόρυφη αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών που αυτές, βέβαια, το αξιοποιούν για τους δικούς τους λόγους.

  Αλλωστε, ο ίδιος ο υπουργός υποσχέθηκε βελτιώσεις στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και κίνητρα στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που δημιουργήθηκαν με το νόμο 3029 /2002 (ν. Ρέππα) προκειμένου να αναπτυχθούν. Το …ευοίωνο μέλλον των ιδιωτικών εταιρειών προδιαγράφει και ένα πρόσθετο στοιχείο: Η αποχώρηση του κράτους από τη δημόσια ασφάλιση είτε μειώνοντας τη χρηματοδότηση των Ταμείων είτε καταργώντας τις εγγυήσεις του κράτους απέναντι στα Ταμεία

  ?????????????????????????????????????????
  ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να αγιάσει το χέρι σου δυστυχώς δεν διάβασα κάτι άλλο αξιόλογο αν και περίμενα περισσότερα πράγματα. Θα ήθελε απλά να συμπληρώσω κάποια πράγματα.
   Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι περισσότεροι σχολιαστές βγαίνουν σαν ανώνυμοι και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν ελπίζω να μην είναι ο φόβος.
   Εγώ ο ίδιος δούλευα στην πρώϊν Λαϊκή Ζωής η οποία εξαγοράστηκε κάποια στιγμή από την ΑΣΠΙΣ και το συνταξιοδοτικό συμβόλαιό μου είναι από 1992. Μάλιστα μας έκαναν τότε σεμινάρια για το πώς θα πουλάμε και το ποιο δυνατό σημείο μας ήταν το ότι στην σελίδα που υπήρχαν τα ποσά που θα έπαιρνε ο πελάτης μετά από 30 χρόνια υπήρχε η υπογραφή της εταιρίας, εννοείται ότι ούτε χρόνο δεν έκλεισα στην τότε Λαϊκή Ζωής. Σήμερα δεν μπορώ να βρω ούτε κάποιον πολύ γνωστό μου που τελικά συνέχισε να δουλεύει, πουλούσα αέρα και τελικά αέρα πήρα και το κράτος τι κάνει που είναι; Ήμαστε έρμαιο στα χέρια πολυεθνικών εταιριών δυστυχώς αν δεν γκρεμιστεί η οικοδομή δεν πρόκειται με μερεμέτια να αναστηλωθεί.

   Διαγραφή
 6. http://fimotro.blogspot.com/2012/02/blog-post_4941.html

  NA ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ:
  ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ/ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ , ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΕΛΕΚΟΣ.
  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ, ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ?

  ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ?
  ΑΥΤΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΦΕΡΝΑΝ ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ.
  ΑΥΤΟΙ ΛΕΤΕ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ?
  ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ!
  ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ..ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ.
  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ?
  ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ.
  ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?
  ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΝ ΑΣΠΙΣ?
  ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ?

  ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ?

  ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. DHMIOYRGHSTE KINHMA, KOMMA ETSI OPOS EINAI SIGOYRA THA BALOUME ATOMA STH BOULH.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ke ti tha vgi me to na valume atoma sti Vuli? ..Tha afomiothun ke afti...
  Ti egine me tis agoges pu tha katethetan i Dikigori mas?
  Giati den enimeronete ton kosmo?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΒΑΚΗΣ ΚΑΡΑΙΑΚΟΦΟΓΛΟΥ16 Φεβρουαρίου 2012 - 11:59 μ.μ.

  ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΠΑΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ?
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ?
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΠΙΔΕΣ?
  ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ? ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ,?
  ΓΡΑΨΤΕ ΚΑΤΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.