Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Διευκρινήσεις για την παραλαβή αναγγελιών δικαιούχων ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής

Παρακάτω αναδημοσιεύουμε την ανακοίνωση της εκκαθάρισης με τις διευκρινήσεις σχετικά με την παραλαβή αναγγελιών δικαιούχων ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, επεξηγήσεις θα πρέπει να καλείτε στα τηλέφωνα της εταιρείας:  210 6180620,  210 6180364,  210 6180647, 210 7210689,  210 7210327, 213 0159742. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μόνο και εφόσον υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα που χρήζει ειδικής παρέμβασης, μπορείτε να ενημερώνετε τον Σύλλογο. Μόνο τα μέλη του Συλλόγου θα εξυπηρετούνται στα τηλέφωνα των γραφείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης. 
Διευκρινήσεις για την παραλαβή αναγγελιών δικαιούχων ασφαλίσματος ασφαλίσεων ζωής


"• Yποχρεούνται σε αναγγελία ακόμη και οι ασφαλισμένοι που έχουν 
ήδη προβεί σε τέτοια κατά τη φάση αναδιοργάνωσης του 
χαρτοφυλακίου ζωής. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ως άνω
αναγγελία, είχαν κατατεθεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά ή/και τα λοιπά 
αποδεικτικά της απάιτησής (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, 
ληξιαρχικές πράξεις κ.α) ζητείται να βεβαιωθεί αυτό στη δήλωση αναγγελίας 
και να μας προσκομισθούν (εάν είναι δυνατόν) απλά φωτοαντίγραφα αυτών. 
• Προς το σκοπό αναγγελίας των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος, 
παραλαμβάνονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο:
- Ασφαλιστήρια συμβόλαια 
- Τυχόν άλλα έγγραφα (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, 
ληξιαρχικές πράξεις κ.α) που αποδεικνύουν την απαίτηση του ασφαλισμένου.
- Αίτηση – Αναγγελία υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ή/και 
(σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο) από τον συμβαλλόμενο 
στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατατίθεται αυτοπροσώπως και η οποία θα 
πρέπει να περιέχει σαφώς στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο 
(σταθερό και κινητό τηλέφωνο) . 
Σε περίπτωση που η αίτηση – αναγγελία κατατίθεται από τρίτο σε σχέση με τα 
ανωτέρω πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική 
εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο (ή σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό 
πρόσωπο από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), το γνήσιο 
υπογραφής του οποίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα 
επικύρωσης αντιγράφων από δικηγόρο, τους υποδεικνύεται είτε να 
προσέλθουν στην εταιρεία με τα πρωτότυπα συμβόλαιά τους και να τους 
επικυρώσουμε εδώ μια φωτοτυπία, είτε να μας αποστείλουν απλή 
φωτοτυπία του συμβολαίου τους συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση 
(με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους) που θα βεβαιώνει το 
ακριβές του αντιγράφου που προσκομίζεται (αποστέλλεται).

Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την αναγγελία 
δικαιούται να υποβάλει το συμβαλλόμενο βάσει του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον επιθυμεί, στο όνομα και για 
λογαριασμό του να υποβάλει τη σχετική αίτηση – αναγγελία τρίτο πρόσωπο 
(λ.χ ασφαλιστικός πράκτορας) αυτός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την 
ειδική εξουσιοδότηση που αναφέρεται ανωτέρω και σε περίπτωση που ενεργεί 
για λογαριασμό νομικού προσώπου (εταιρείας) να προσκομίζει μαζί τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι το υπογράφον την 
εξουσιοδότηση πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά 
(ενδεικτικά) μπορεί να είναι:
- Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το καταστατικό αυτής 
όπου θα αναφέρεται ο διαχειριστής της,
- Σε περίπτωση ΕΠΕ το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο (κατά το 
χρόνο της παροχής της εξουσιοδότησης) διαχειριστής της και το ΦΕΚ στο 
οποίο αυτό έχει δημοσιευθεί.
- Σε περίπτωση ΑΕ το ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.
• Παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αναγγελίες που λαμβάνονται:
- Μέσω συστημένης επιστολής
- Μέσω courrier
- Μέσω φαξ.
- Μέσω e mail
Στην περίπτωση του φαξ και του e mail καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά 
την οποία δεν παραλαμβάνονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα με βάση τα 
παραπάνω έγγραφα, θα υπάρχει σχετική σήμανση στην εν λόγω καταχώρηση με 
το σκοπό να ζητηθούν στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα με βάση τα 
παραπάνω) έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν οπωσδήποτε έως τη 
λήξη της προθεσμίας για τις αναγγελίες (4 Οκτωβρίου 2013)."


Σε ειδικότερη ενημέρωση που έλαβε το ΔΣ από την εκκαθάριση σχετικά με την κατάθεση αναγγελίας πελατών από την επαρχία, μάθαμε ότι ο συμβαλλόμενος θα την στέλνει συστημένη και θα καλείται ο ίδιος να καλέσει στην εταιρεία για να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάπτονται φωτοτυπημένες οι τρεις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου του, πριν τους ειδικούς όρους, αναγράφοντας στην αίτηση - απαίτηση τα εξής: "Βεβαιώνω ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελούν γνήσια εκ των πρωτότυπων που έχω στα χέρια μου". Ο πελάτης μπορεί να γράφει το ποσό που απαιτεί αλλά αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από τον εκκαθαριστή.

19 σχόλια:

 1. Γιατί έχω την αίσθηση ότι σκόπιμα μας βάζουν τρικλοποδιές για να βαρεθούμε και να δεχτούμε τα τετελεσμένα της ληστείας; Στον «επόμενο τόνο» θα μας πουν στα ίσια: Πάρτε το απόφαση. Τα λεφτά σας σας τα φάγαμε (το κράτος). Οσο και να χτυπιέστε το ίδιο σας κάνει. Ακου αναγγελία απαιτήσεων. Είναι μωρέ δυνατόν να πει κάποιος ότι δεν τα θέλει; Αλλωστε πριν από πολύ καιρό δεν είχε δημοσιεύσει η ΑΣΠΙΔΑ, η Τράπεζα της Ελλάδος και δεν ξέρω ποιός άλλος τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων μας; Ακόμα δεν μας ζήτησαν να τους βεβαιώσουμε ότι τα λεφτά μας δεν ήταν «μαύρα»; Δεν ξέρουν τη ζημιά που προκάλεσαν στον καθένα μας για να μας "προστατέψουν" όπως λέει η απόφαση της ΕΠΕΙΑ του Σεπτέμβρη του 2009; Τώρα ζητούν να τους πούμε με υπογραφές, επιπλέον έξοδα για δικηγόρους και δεν ξέρω τι άλλο, αν τα θέλουμε;
  Αντιγραφα των συμβολαίων γιατί ζητούν; Δεν τα έχουν;Από πού μας έδωσαν πριν λίγα χρόνια τις βεβαιώσεις για την εφορία;
  Ελεος!
  Υ.Γ. Λυπάμαι που γράφω κάπως ακατάστατα. Ο εκνευρισμός γαρ.
  Γιώργος Σαραντίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μπράβο στον κ.Σαραντίδη για τα εύστοχα σχόλια του.Αντιπροσωπεύουν τα σχόλια του χιλιάδες ταλαιπωρημένους και απογοητευμένους ανθρώπους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αν κατάλαβα καλά τώρα πρέπει όλοι να κάνουμε αναγγελία ή μόνο όσοι έχουν ασφαλιστική περίπτωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι διευκρινήσεις περισσότερο με μπέρδεψαν πάρα με ξεμπέρδεψαν από την προηγούμενη ανακοίνωση. Με τα λ.χ και τα κ.α δεν καταλαβαίνω τίποτα.
  Να μας πείτε παρακαλώ απλά τι χαρτιά χρειάζονται και που θα κατατεθούν αν και πιστεύω ότι όλα υπάρχουν κατατεθειμένα κάπου. Στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αντιπροσωπία της εταιρείας και του σωματείου;Κάποτε τουλάχιστον γραφείο του σωματείου υπήρχε τι έγινε έκλεισε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ? ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...
  Βασίλης Βασιλείου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ιωάννα Λουλούδη7 Ιουλίου 2013 - 12:08 π.μ.

  Μπορειτε να μας πειτε γιατί γίνεται αναγγελία δικαιούχων ασφαλισματος μόνο των ασφαλειών στις οποίες υπήρξε ασφαλιστική περίπτωση πριν την ανάκληση της άδειας των εταιριών?

  Δεν πρέπει και οι υπολοιποι να συμπεριληφθούν στον πίνακα??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eπίσης και το κυριοτερο! Γνωρίζουμε το επόμενο βήμα της ΤτΕ και των εκκαθαριστών ή έτσι, ό,τι γουστάρουν κάνουν και αποφασίζουν και διατάσσουν, όπου φυσάει το κύμα; Και μη μας πουν πάλι ότι αυτό προβλεπόταν, γιατί εμείς ξέρουμε χιλιάδες άλλα πράγματα που ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ και έπρεπε μέχρι τώρα να είχαν ολοκληρωθεί.Προσωπικά θεωρώ πολύ ύποπτη τη διαδικασία ,χρονοβόρα και κατευθυνόμενη. Δεν είναι κίνηση του επομένου μηνός από την ανάκληση. Είναι αιώνες μετά. Και με τόσους χιλιάδες ασφαλισμένων δεν παίζουν.Προφανώς και θα αναγκασθούμε να αναγγελθούμε όλοι.Και αυτό γιατί οι κύριοι αυτοί δεν βγήκαν να μας ενημερώσουν τι θα γίνει στη συνέχεια. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ. Η ολοκλήρωση της εκκαθαρισης μετά από 30 χρόνια; Αν λοιπόν η κίνησή τους περιορίζεται εκεί και αύριο βγουν και πουν ότι δεν έχουμε λεφτα και άρα δε γίνεται, προφανώς ΟΥΤΕ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΖΟΜΑΣΤΕ.ΚΑΙ Η ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ.

   Διαγραφή
 7. Ιωάννα Λουλούδη9 Ιουλίου 2013 - 10:06 μ.μ.

  Θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε μία απάντηση στο εύλογο ερωτημα που εθεσα παραπάνω.Πότε θα αναγγελθούμε εμείς που δεν εχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση?

  Ευχαριστώ
  Ιωάννα Λουλούδη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Είναι εύλογο να υπάρχουν πολλές απορίες για τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή την στιγμή στην υπόθεσή μας. Η έναρξη της τελικής κατάταξης και κατανομής των συμβολαίων είναι ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός και αποτελεί το προτελευταίο βήμα προς την συνολική επίλυση η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα κωλυσιεργήσει πολύ ακόμα. Οφείλεται δε, στις άοκνες προσπάθειες των μελών του Συλλόγου μας, αλλά και σε μια καλή και ουσιαστική συνεργασία με τους εκκαθαριστές της εταιρείας οι οποίοι δείχνουν μεγάλη βούληση να ολοκληρώσουν την υπόθεση γρήγορα. Τα συμβόλαια τα οποία αφορούν την πρώτη κατανομή αποτελούν το 12% περίπου του συνόλου. Αναμένουμε την δεύτερη ανακοίνωση για τα υπόλοιπα, η οποία θα γίνει ίσως ταυτόχρονα με την οριστικοποίηση των τροπολογιών του νόμου, μέσω του οποίου θα δίνεται μια οριστική -θέλουμε να ελπίζουμε- λύση για όλους με σαφή χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να σας ενημερώσουμε με έγκυρο τρόπο για οτιδήποτε άλλο. Παρακαλούμε πολύ όμως, να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις στον ιστότοπό μας για τις εξελίξεις έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί, γιατί δημιουργούνται άσκοπες ανασφάλειες. Συνεχίζουμε με πολύ δύναμη προς τα επόμενα κεφάλαια της υπόθεσής μας''

   Διαγραφή
  2. απαντηστε μας, παρακαλω και στο παρακατω, γιατι ολοι ειμαστε παραπανω απο ανασφαλεις και απογοητευμενοι:
   αν, παρ ελπιδα, και αντιθετα απ ό τι μας λετε, με το να μην αναγγελθουν και οι απαιτησεις απο συμβολαια, που κατα τον εποπτη δεν περιλαμβανονται στην αναγγελια αυτη,
   χασουμε πραγματικα συνολικα τα δικαιωματα μας,οι υπολοιποι, τι κανουμε;
   εννοω μ αυτο, οτι αν η ενημερωση για την επομενη φαση, για την πλειονοτητα των συμβολαιων, γινει μετα την παρελευση της προθεσμιας της παρουσας αναγγελιας, τοτε θα εχουμε χασει καθε ελπιδα αποπζημιωσης.
   δεν ρωταμε και ξαναρωταμε. πρεπει κι εμεις να καταλαβαινουμε τι μας λενε.
   και οταν υπαρχουν νομικες αποψεις περι του αντιθετου, θα πρεπει να διαβαζουμε τουλαχιστον, τι προβλεπεται για τα δικα μας τα πολλα συμβολαια.
   μηπως λοιπον πρεπει οι ανακοινωσεις για τους υπολοιπους να γινουν παραλληλα, γιατι μετα το περας της προθεσμιας της αναγγελιας ουδεν λαθος αναγνωριζεται!
   φανταζομαι οτι οταν εσεις βλεπετε θετικα τηνκινηση αυτη του εποπτη, θα ειστε βεβαιοι και θα γνωριζετε οτι ερχεται η λυση και για μας. αλλα αυτο εμεις δεν το γνωριζουμε, γιατι ουτε με τον εποπτη μιλουμε και βεβαια καμια δικη του επισημη τοποθετηση δεν υπαρχει.
   αυτο το μονο που υπαρχει ειναι η τυπικη και μεγαλοφωνη προσκληση προς μεριδα των συμβολαιων.
   αυτο προκαλει συγχυση και τεραστια δυσπιστια που καλα θα ηταν να βρεθει τροπος να θεραπευτει. με καποιο τροπο πρεπει να φανει οτι υπαρχει και το επομενο βημα.αλλιως, θα κανουμε ολοι αναγγελιες και ανακοπες. και αυτο σημαινει χασιμο χρονου και χρηματος, τη στιγμη που αιμορραγουμε ολοι.

   Διαγραφή
  3. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανάρτηση αυτή αφορά περίπου το 12% των συμβολαίων. Για όλα τα υπόλοιπα θα γίνει νέα ανάρτηση και θα έχουμε νέα να σας ανακοινώσουμε σύντομα και πάντως εμπρόθεσμα. Εφόσον δεν μείνουμε ικανοποιημένοι από τα νέα που θα μας έρθουν, τότε ο Σύλλογός μας θα σας ενημερώσει άμεσα και με κάθε τρόπο (μηνύματα, μειλ, ανακοινώσεις ή και συγκεντρώσεις) για τις νομικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε, διότι σε 6 μήνες περίπου θα πρέπει να έχουμε καταθέσει αγωγές προ του κινδύνου των παραγραφών. Ας κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα και να περιβάλλετε με εμπιστοσύνη τον Σύλλογο γιατί τώρα πιο πολύ παρά ποτέ πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και με πολύ καθαρό μυαλό.

   Διαγραφή
  4. καλησπερα! για ποιες παραγραφες μιλατε; αφου αρχες οκτωβριου ληγει η προθεσμια για την αναγγελια απαιτησεων. μαλλον ολοι προς τα εκει πηγαινουμε, ανεξαρτητα αν εληξαν ή οχι τα συμβολαια μας, αφου ο εποπτης δεν μας λεει τιποτα και για τα περισσοτερα συμβολαια.
   ή θα μας ανακοινωσει συνολικα τι θα γινει για να ξερουμε οτι υπαρχουν τα δικαιωματα μας περιφρουρημενα ή θα αναγγελθουμε ολοι μεχρι τον οκτωβριο.
   η παραγραφη που λετε τι ειναι; μηπως εννοειτε τις αγωγες κατα του ελληνικου δημοσιου; αφου η παραγραφη ειναι πενταετης και ληγει τελη 2014. παρακαλω διευκρινιστε μας, γιατι ισως μπερδευουμε πολλα θεματα μαζι.
   ας ξεκαθαριστει τι γινεται με τις αναγγελιες και μετα.και παρακαλουμε, πειτε μας, αν πραγματι το αποθεματικο εξαντλειται με την αποζημιωση των συμβολαιων που εχουν ληξε ι κλπ. τα υπολοιπα συμβολαια, δε θα παρουν τιποτε απο την εκκαθαριση; και πώς θεμελιωνεται ετσι λοιπον δικαιωμα για την αποζημιωση απο το εγγυητικο; εφαρμοζεται ετσι ο νομος που ψηφιστηκε; αλλοι απο το προιον της εκκαθαρισης ΚΑΙ πο το εγγυητικο και αλλοι (αν ισχυσει βεβαια και αυτο) μονο απο το εγγυητικο; μονος του ο εποπτης παιρνει αποφασεις και τροποποιει και ερμηνευει τους νομους;
   ευχαριστω!

   Διαγραφή
  5. δηλαδη το 12% ειναι περι τα 80 εκατ. χονδρικως; και εξαντλειται το αποθεματικο μαλλον. οι υπολοιποι τι κανουμε; το 88% δεν παιρνει μερος του αποθεματικου και κατα τα αλλα εφαρμοζεται ο νομος για το 70% του εγγυητικου;
   και ποιος αποφασισε να μας αποκλεισει απο το αποθεματικο; γιατι εμμεσα αυτο δε γινεται; ερμηνειες του εποπτη ειναι αυτες; υποπτα πραγματα. ξαφνικη στροφη υπερ καποιων. υποπτα και πολυ πολυ επικινδυνα. με την αντιδραση που θα υπαρξει, αυτο δεν προχωραει. εκτος αν ο εποπτης μας παρουσιασει αμεσα το συνολικο πακετο που να φαινεται οτι δε θιγονται τα δικαιωματα των πολλων.διατρητη αποφαση. προχειρη και περιεργη. κριμα γιατι και παλι τιποτα δεν προχωραει. εσεις προσπαθειτε, αλλα τα συμφεροντα δε σας αφηνουν.

   Διαγραφή
 8. Γ.Αντωνόπουλος11 Ιουλίου 2013 - 2:12 μ.μ.

  Παρακαλώ πολύ μία διευκρίνηση σχετικά με τα ποσά των απαιτήσεων μας.
  Θα πρέπει να είναι η αξία του κεφαλαίου που έχει κατατεθεί από τον ασφαλισμένο η μήπως η αξία με τις εγγυήσεις-επιτόκια (ανεξάρτητα από το αν είχαν λήξει τα συμβόλαια κατά την ανάκληση των εταιρειών);
  Γ.Αντωνόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eφόσον το συμβόλαιό σας είχε λήξει ή είχε κατατεθεί προς εξαγορά πριν την ανάκληση της εταιρείας, τότε η απαίτησή σας είναι η αξία λήξης ή η αξία εξαγοράς που αναφέρει το συμβόλαιό σας, μαζί με το εγγυημένο επιτόκιο και όχι το ασφάλιστρο που είχατε καταθέσει. Εφόσον είστε μέλος μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία μας για να σας ενημερώσουμε για το ακριβές ποσό που θα αναγγείλετε.

   Διαγραφή
 9. Έχω συμβόλαιο ΒΟΝD το οποίο κανονικά έληγε φέτος ( τρομάρα του ). Θα ήθελα να μου πεί κάποιος, αν είναι εφικτό, γιατί ενώ οι καταβολές μου είναι περίπου 8000 ευρώ, στο προσωρινό χαρτοφυλάκιο δείχνει ούτε 2000 ευρώ; Τί θα πρέπει να κάνουμε μέχρι 4 Οκτωβρίου;
  Είναι δεσμευτικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ποσόν που αναρτήθηκε στον πίνακα του Παντελίδη σχετικά με τα Bond/ Plus τα οποία αποτιμώνται σε πολύ χαμηλές αξίες, δεν είναι δεσμευτικά για τον εκκαθαριστή, ο οποίος θα αναρτήσει νέο πίνακα. Πάγια και αδιαπραγμάτευτη θέση του Συλλόγου μας είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αποτιμηθούν με τις αξίες εξαγοράς τις οποίες θα έπρεπε να έχουν βάσει των εγγυήσεων που όριζαν οι όροι τους. Εντός των επομένων ημερών πιστεύουμε ότι θα έχουμε νέα να σας ανακοινώσουμε σχετικά με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.

   Διαγραφή
 10. Καλημερα σε ποια διευθυνση email μπορω να στειλω την απαιτηση αναγγελιας μου??δε βρισκω διευθυνση ουτε στο site ουτε στη ανακοινωση, ευχαριστω εκ των προτερων, εαν καποιος ξερει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.