Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Απαιτούμε την άμεση τροποποίηση του ν. 3867/2010 ώστε να δωθούν κίνητρα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της Ασπίς Πρόνοια. Δεν μας ενημέρωνει για κάτι νεότερο ο υπουργός...
 
ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 14659/08-04-2011 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων των ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-2010) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών", αν η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής δεν επιτευχθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, ο επόπτης χαρτοφυλακίων των κλάδων ζωής, παραδίδει στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μια σειρά από στοιχεία. Εν συνεχεία, αφού η Τράπεζα της Ελλάδος λάβει υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία και τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύουν, προβαίνει σε μια σειρά ενεργειών που προβλέπονται αναλυτικά στο συγκεκριμένο άρθρο για την ανεύρεση αναδόχου. Αν παρέλθει ένα έτος από τη δημοσίευση αυτού του νόμου χωρίς να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση της μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχο από την Τράπεζα της Ελλάδος, η διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια και για το χαρτοφυλάκιο ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/70 όπως ισχύουν. Αν η διαδικασία περατωθεί χωρίς να αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής από ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης θ της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.


Σχετικά με τα νοσοκομειακά προγράμματα της Ασπίς Πρόνοια σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. γ και δ του ν. 3867/2010 η είσπραξη ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου ζωής και η υποχρέωση ικανοποίησης απαιτήσεων από ασφάλιση, αναστέλλονται από την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, μέχρι την περάτωση της διαδικασίας των παρ. 2 έως 5 του ίδιου άρθρου (ήτοι τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής σε ανάδοχη ασφαλιστική εταιρεία ή τη θέση αυτού σε ασφαλιστική εκκαθάριση, κατά τις διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970). Αναστέλλεται επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αναγνωρίζουν απαιτήσεις φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, με υποκείμενη αιτία τη νοσηλεία ασφαλισμένων των υπό ανάκληση της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι έως σήμερα δεν έχει περατωθεί η ανωτέρω αναφερθείσα διαδικασία.


Β) Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 7 του ν. 3867/2010 "Το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιέρχεται κατά το 1/10 στο "Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής" που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού του νόμου. Τα υπόλοιπα 9/10 του κεφαλαίου αυτού εισάγονται, ως δημόσιο έσοδο, σε ειδικό κωδικό αριθμό του Κρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτού του νόμου. Η λοιπή περιουσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α. κατά το ενεργητικό και παθητικό, περιέρχεται στο δημόσιο και διατίθεται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών".


Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο δ του αυτού νόμου "Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το δημόσιο έσοδο που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, μπορεί να διατίθεται για την εξόφληση των απαιτήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προέρχονται από νοσηλεία των παραπάνω ασφαλισμένων, με την προϋπόθεση του περιορισμού των απαιτήσεων των φορέων αυτών κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%. Για το σκοπό αυτό, μπορεί με την ίδια ή όμοια απόφαση να ανατίθεται η διαχείριση του παραπάνω εσόδου στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής που συνιστάται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού ή σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή στον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, να καθορίζονται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής".


Προκειμένου να είναι διαθέσιμο το συγκεκριμένο έσοδο για τη χρήση του ειδικού σκοπού που αναφέρεται παραπάνω, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και να έχουν εισαχθεί τα 9/10 του κεφαλαίου αυτής στον ειδικό κωδικό αριθμό του Κρατικού Προϋπολογισμού όπως προβλέπεται. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14468/Β.649/31-030-2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 59885/Β. 2292/28-12-2010 Κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος "Ορισμός εκκαθαριστή στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης" η εκκαθάριση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31-05-2011.


Σημειώνουμε τέλος ότι οι συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value, έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τις λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 2, παρ. 1., εδαφίου δ που αφορούν την εξόφληση των απαιτήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που προέρχονται από νοσηλεία των ασφαλισμένων της Ασπίδος, προκειμένου να προβούν στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9 σχόλια:

 1. Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτός στη φωτογραφία,ποιός είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μπραβο ασφα-ληστακιααα!!!!!!!καντε μας τωρα και μια μεταφραση σαν καλα παιδακια!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας εχουμε βαρεθει με τις αηδιες και τα ψεματα σας.επερωτησεις τυπους κλπ.ποιον κοροιδευετε νομιζετε?εμας?εμας μας κοροιδεψατε αρκετα.εμπιστευτηκαμε τις περιουσιες μας σε αναξιοπιστους και κλεφτες ασφαλιστες.καντε κατι ουσιαστικο η σταματηστε.εχετε την κατακραυγη και την οργη ολων των ασφαλισμενων.αυτο δεν ειναι καλο για σας διοτι χασατε την εμπιστισυνη ολων μας.ελεος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νόμοι,διατάγματα ,υπουργικές αποφάσεις ένα σωρό πριν και μετά το κλείσιμο της εταιρίας.Αποτέλεσμα όλων αυτών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτός στη φωτογραφία,ποιός είναι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σήμερα έλαβα επιστολή από την Τ-ΒΑΝΚ σχετικά με στεγαστικό δάνειο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (Στην Τράπεζα πλήρωνα τους τόκους και στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ το κεφάλαιο).

  Για οκτώ χρόνια πλήρωνα κανονικά. Μετά το κλείσιμο της ΑΣΠΙΣ συνέχισα να πληρώνω τους τόκους στην ΒΑΝΚ. Σήμερα με την επιστολή αυτή μου ζητάνε να πληρώσω ξανά ΟΛΟΚΛΗΡΟ το αρχικό κεφάλαιο (το οποίο έχω ήδη πληρώσει κατά 8/10 στην Α.ΠΡΟΝΟΙΑ.

  Σε περίπτωση λέει που δεν δεχτώ εντός ενός μηνός θα προχωρήσουν στις νόμιμες ενέργειες!!!

  Εχει κανείς άλλος αντίστοιχο πρόβλημα?
  Πως το αντιμετωπίζουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΝΑ ΠΑΤΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ...
  ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ..
  ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Έλαβα και εγώ την επιστολή από την Τ-ΒΑΝΚ σχετικά με στεγαστικό δάνειο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (και πλήρωνα στην Τράπεζα τους τόκους και στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ το κεφάλαιο).
  Δικηγόρος μου έχει κοινοποιήσει εξώδικο στην Τ-ΒΑΝΚ. Αρνούμαστε και τους καταθιστούμε σαφές ότι δεν μπορεί να συνάψουμε οποιαδήποτε νέα σύμβαση εάν δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό της οφειλής μας το οποίο θα προκύψει μετά από τον ορθό υπολογισμό της οφειλής και αφου έχει αφαιρεθεί το ασφάλισμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και περιεκτικά.